Одељење за локалну пореску администрацију


Руководилац одељења: НАТАЛИЈА МИХАЉИ
Телефон: (024) 4875-166
Факс: (024) 4873-016
Имејл: natalia@kanjiza.rs

Административни поступци

Издавање пореског уверења
Издавање уверења о измиреним обавезама по основу локалних јавних прихода
Одлагање плаћања дугованог пореза
Отпис дугова по основу застарелости потраживања
Отпис плаћања дугованог пореза
Повраћај више или погрешно плаћеног пореза
Порез на имовину правних лица
Порез на имовину физичких лица
Преглед стања пореског дуга
Пријава за утврђивање локалних јавних прихода
Усаглашавање стања на рачунима локалних јавних прихода
Утврђивање комуналне таксе за држање средстава за игру („забавне игре”)
Утврђивање локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору
Утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА


2024
Од 11. 7. 2024. године референтна каматна стопа на годишњем нивоу износи 6,00%
Од 13. 6. 2024. године референтна каматна стопа на годишњем нивоу износи 6,25%

2023
Од 13. 7. 2023. године референтна каматна стопа на годишњем нивоу износи 6,50%
Од 8. 6. 2023. године референтна каматна стопа на годишњем нивоу износи 6,25%
Oд 6. 4. 2023. године референтна каматна стопа на годишњем нивоу износи 6,00%
Од 9. 2. 2023. године референтна каматна стопа на годишњем нивоу износи 5,50%

2022

Од 8. 12. 2022. године референтна каматна стопа на годишњем нивоу износи 5,00%
Од 10. 11. 2022. године референтна каматна стопа на годишњем нивоу износи 4,50%
Од 6. 10. 2022. године референтна каматна стопа на годишњем нивоу износи 4,00%
Од 8. 9. 2022. године референтна каматна стопа на годишњем нивоу износи 3,50%
Од 11. 8. 2022. године референтна каматна стопа на годишњем нивоу износи 3,00%
Од 7. 7. 2022. године референтна каматна стопа на годишњем нивоу износи 2,75%
Од 9. 6. 2022. године референтна каматна стопа на годишњем нивоу износи 2,50%
Од 12. 5. 2022. године референтна каматна стопа на годишњем нивоу износи 2,00%
Од 7. 4. 2022. године референтна каматна стопа на годишњем нивоу износи 1,50%

2020

Од 10. 12. 2020. године референтна каматна стопа на годишњем нивоу износи 1,00%
Од 11. 6. 2020. године референтна каматна стопа на годишњем нивоу износи 1,25%
Од 9. 4. 2020. године референтна каматна стопа на годишњем нивоу износи 1,50%
Од 11. 3. 2020. године референтна каматна стопа на годишњем нивоу износи 1,75%

2019

Од 7. 11. 2019. године референтна каматна стопа на годишњем нивоу износи 2,25%
Од 8. 8. 2019. године референтна каматна стопа на годишњем нивоу износи 2,50%
Од 11. 7. 2019. године референтна каматна стопа на годишњем нивоу износи 2,75%

2018

Од 12. 4. 2018. године референтна каматна стопа на годишњем нивоу износи 3,00%
Од 14. 3. 2018. године референтна каматна стопа на годишњем нивоу износи 3,25%

2017

Од 9. 10. 2017. године референтна каматна стопа на годишњем нивоу износи 3,50%
Од 7. 9. 2017. године референтна каматна стопа на годишњем нивоу износи 3,75%

2016

Од 7. 7. 2016. године референтна каматна стопа на годишњем нивоу износи 4,00%
Од 11. 2. 2016. године референтна каматна стопа на годишњем нивоу износи 4,25%

Обавештења о плаћању пореза на имовину


Основне информације

Обавештење о уплати друге рате пореза на имовину

Обавештење о обавези подношења пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину у електронском облику
Обвезници који воде пословне књиге су у обавези да од 1. 1.2019. године пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину подносе у електронском облику, сходно члану 38. став 7. тачка 7. подтачка 7. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.
Обвезници који не воде пословне књиге – физичка лица која су дужна да поднесу пореску пријаву за утврђивање пореза на имовину, а која није у вези са обављањем делатности, пријаву могу да поднесу у електронском облику или у писаном облику.
Пореска пријава у електронском облику подноси се преко портала Јединственог информационог системе локалне пореске администрације (https://lpa.gov.rs), где се може извршити и увид у упит стања на рачунима обвезника.
Пореским обвезницима (корисницима овог портала) понуђена су два начина аутентификације (пријаве) на портал ЛПА:
1) Електронским квалификованим сертификатом – обвезник може да прегледа и подноси пореске пријаве, да их електронски потпише и има увид у упит стања
2) Корисничким именом и лозинком – обвезник има приступ само и једино увиду у Упит стања, без могућности подношења пореске пријаве електронским путем преко Портала ЛПА.
Детаљно упутство за инсталацију софтвера за сва сертификациона тела која издају квалификоване електронске сертификате неопходне за приступ Порталу ЛПА као и Упутство за подношење захтева за корисничко име и лозинку обвезници могу преузети путем следећег линка УПУТСТВО
https://lpa.gov.rs/jisportal/assets/downloads/Prijava%20na%20sistem%20LPA%20uputstvo.pdf
Порески обвезник који поседује електронски квалификовани сертификат не подноси захтев за добијање корисничког налога и лозинке.
Правна лица/предузетници систему ЈИС ЛПА приступају помоћу квалификованог електронског сертификата законског заступника односно лица овлашћеног за употребу електронских сервиса (раније попуњен, оверен и предат Образац ПЕП надлежној филијали Пореске управе).

Процедура за добијање корисничког налога и лозинке за приступ порталу ЛПА
Уколико порески обвезник жели да се аутентификује само корисничким именом и лозинком, неопходно је да поднесе захтев за отварање корисничког налога и лозинке.
Образац захтева може се преузети у електронском облику, са званичне интернет странице Општине (у делу Општинска управа – Одељење за локалну пореску администрацију - обрасци) или лично на шалтеру бр. 6 Услужног центра у згради Општинске управе општине Кањижа, у Кањижи, Трг Главни бр. 1.
Попуњен образац захтева за отварање корисничког налога и лозинке подноси се на шалтеру бр. 6 Услужног центра у згради Општинске управе општине Кањижа, у Кањижи, Трг Главни бр. 1, за све обвезнике који имају пребивалиште на територији Општине Кањижа и иста је важећа за територију целе Републике Србије.
Кориснички налог и лозинку за коришћење on-line упита стања обвезник, или лице које он овласти, искључиво преузима непосредно (уз приказ важеће личне карте).
У случају да обвезник не преузима кориснички налог и лозинку непосредно, овлашћено лице приликом преузимања корисничког налога и лозинке у обавези је да приложи овлашћење које за физичко лице (што обухвата и предузетнике) мора бити оверено од стране јавног бележника, док овлашћење за правно лице мора бити потписано од стране одговорног лица фирме – (ОП образац).
Порески обвезник који је изгубио или заборавио своју лозинку и/или корисничко име мора се обратити лично локалној пореској администрацији, како би му била издата нова лозинка.
За све потребне информације обвезници се могу обратити Одељењу локалне пореске администрације, шалтер бр. 6. Услужног центра у згради Општинске управе општине Кањижа, у Кањижи, Трг Главни бр. 1.

Обрасци

Правилник о обрасцима пореских пријава
Захтев за издавање пореског уверења правном/физичком лицу
Захтев за издавање уверења о измиреним обавезама по основу локалних јавних прихода правном/физичком лицу
Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза на рате
Захтев за отварање корисничког налога (упит стања преко интернета)
Захтев за отпис дуговања по основу застарелости потраживања
Захтев за отпис плаћања дугованог пореза
Захтев за повраћај више или погрешно наплаћеног пореза
Захтев за преглед стања пореског дуга
Захтев за прекњижавање више или погрешно плаћеног пореза
Захтев за усаглашавање стања дуговања
Захтев за издавање преписа решења

Одлуке за утврђивање пореза на имовину

Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа 17/2015)
Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Кањижа („Сл. лист општине Кањижа 17/2015)
Одлука о стопи амортизације у општини Кањижа, за коју се умањује вредност непокретности, осим земљишта, која чини основицу пореза на имовину обвезника који не води пословне књиге („Сл. лист општине Кањижа 17/2015)
Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Кањижа („Сл. лист општине Кањижа 17/2015)
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности у зони у којој се налази непокретност за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину у општини Кањижа („Сл. лист општине Кањижа 30/2020)
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности у зони у којој се налази непокретност за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину у општини Кањижа („Сл. лист општине Кањижа 22/2021)
Одлука о стопама пореза на имовину у општини Кањижа („Сл. лист општине Кањижа 30/2020)
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности у зони у којој се налази непокретност за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину у општини Кањижа („Сл. лист општине Кањижа 20/2022)
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности у зони у којој се налази непокретност за утврђивање пореза на имовину за 2024. годину у општини Кањижа („Сл. лист општине Кањижа 15/2023)

Локалне комуналне таксе

Одлука о локалним комуналним таксама („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/2022 - пречишћен текст
Одлука о боравишној такси („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 15/2019 и 17/2019)

Накнаде

Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“, бр. 95/2018, 49/2019 и 86/2019 - усклађени дин. изн.)

Одлука о накнадама за коришћење јавних површина на територији Општина Кањижа

Одлука о изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији Општина Кањижа

Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину

ПРАВИЛНИК
ОБРАЗАЦ 1

Вести одељења