Youmig

13.02.2018.
 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/youmig

Migracije mladih unutar Dunavskog regiona su sve intenzivnije i predstavljaju izazov svim nivoima administracije. Emigracija mladih izaziva starenje populacije, gubitak radno sposobnog stanovništva i ljudskih resursa. Većina ovih migracija pogađa lokalne samouprave, ali malo njih je spremno da se suoči sa tom situacijom. Da bi to mogle, potrebni su im precizniji podaci i elementi kojima bi mogli da stvaraju uspešne lokalne politike.

Iz tih potreba je nastao projekat YOUMIG - Unapređenje institucionalnih kapaciteta i pospešivanje saradnje u cilju suočavanja i postupanja u skladu sa uticajima transnacionalnih migracija mladih. Kompleksnost situacije zahteva učešće i statističkih zavoda i akademskih institucija iz Dunavskog regiona. YOUMIG ima za cilj da pruži podršku lokalnim samoupravama u eksploataciji razvojnog potencijala da bi se ojačali lokalni kapaciteti u vezi sa praćenjem migracije mladih, kreiranjem poboljšanih politika sa naglaskom na ljudskom kapitalu.

Vodeći partner je Centralni zavod za statistiku iz Budimpešte.

Ostali partneri na projektu:

1. Opština Segedin, Mađarska

2. Univerzitet u Beču, Austrija

3. Grad Grac, Austrija

4. Institut za ekonomska istraživanja, Slovenija

5. Agencija za razvoj Maribora, Slovenija

6. Rumunski institut za istraživanje nacionalnih manjina, Rumunija

7. Opština Sfantu George, Rumunija

8. Nacionalni institut za statistiku Republike Bugarske, Bugarska

9. Opština Burgas, Bugarska

10. INFOSTAT, Slovačka

11. Gradska opština Rača – Bratislava, Slovačka

12. Lajbnic Institut za istočne i jugoistočne evropske studije, Nemačka

13. Republički zavod za statistiku, Srbija

14. Institut društvenih nauka, Srbija

15. Opština Kanjiža

Podaci o projektu:

Naziv: Unapređenje institucionalnih kapaciteta i pospešivanje saradnje u cilju suočavanja i postupanja u skladu sa uticajima transnacionalnih migracija mladih - Improving institutional capacities and fostering cooperation to tackle the impacts of transnational youth migration -

Referentni broj projekta: DTP1-1-161-4.1,

Skraćeni naziv projekta: YOUMIG,

u okviru programa „Interreg Danube Transnational Programme”

Aktivnosti na projektu:

 • Korišćenje naučnih istraživanja u cilju shvatanja migracija mladih

 • Sakupljanje informacija od mladih migranata i pružalaca socijalnih usluga u vezi sa gorućim pitanjima

 • Naučnici, lokalne samouprave i donosioci odluka rade zajedno na prepoznavanju potreba za podacima, nedostacima službi

 • Izrada projekcija za budućnost

 • Organizovanje poseta među gradovima sa sličnim migracijskim profilima

Očekivani rezultati projekta:

 • Teoretski uvid, i uvid zajednice u pitanja specifična za starosnu grupu od 15 do 34

 • Razmišljanje o životnom ciklusu, prekretnicama u životima ljudi kada dolazi do migracija

 • Sakupljanje podataka, popunjavanje nedostataka u podacima

 • Obuke za efikasnije korišćenje i obezbeđivanje podataka

 • One-stop-shop sa fokusom na lokalne potrebe tokom cele godine

 • Pilot testiranja za iznalaženje najbolje prakse za lokalne službe suočene sa migracijama mladih

 • Preporuke za proširenje lokalne strategije za specifične sektore

 • Jačanje saradnje između donosilaca odluka i lokalnih službi

 • Testirani pilot modeli mogu u budućnosti da služe zajednici i nakon završetka projekta

 • Piloti mogu biti od pomoći drugim zajednicama sa sličnim potrebama

 • YOUMIG deli rezultate sa drugim projektima

Budžet Kanjiže: 81.425 EUR

Ukupan budžet projekta: 2.718.853,10 EUR

Приказ главних резултата истраживања „YOUMIG“ о ставовима младих везано за миграцију >>