Документи Општинске управе општине Кањижа


Информатор о раду органа општине Кањижа

Извештаји о раду Општинске управе oпштине Кањижа

Одлука о организацији Општинске управе општине Кањижа

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Кањижа

Службена лица овлашћена за одлучивање у управним стварима и за предузимање радњи у управном поступку пре доношења решења

Упутство о изради евиденције јавних служби, јавних предузећа и других организација чији је оснивач општина Кањижа

Кодекс понашања службеника и намештеника запослених у Oпштинској управи општине Kањижа

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Општинској управи општине Кањижа

Одлука о лицу овлашћеном за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем

Заштита података о личности

  Општинска управа општине Кањижа, као руковалац података, је сагласно члану 56. став 2. тачка 1. Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018) одредила је лице за заштиту података о личности.

  Лице за заштиту података о личности: Атила Каса
  Контакт подаци лица за заштиту података о личности :
  телефон: 024/ 4 875-166 лок. 229
  адреса електронске поште:akasa@kanjiza.rs

  Лице за заштиту података о личности има обавезу да:
 • информише и даје мишљење руковаоцу или обрађивачу, као и запосленима у Општинској управи, који врше радње обраде о њиховим законским обавезама у вези са заштитом података о личности;
 • прати примену одредби Закона о заштити података о личности, других закона и интерних прописа које примењују руковалац или обрађивач, а који се односе на заштиту података о личности, укључујући и питања поделе одговорности, подизања свести и обуке запослених у Општинској управи који учествују у радњама обраде, као и контроле;
 • даје мишљење, када се то затражи, о процени утицаја обраде на заштиту података о личности и прати поступање по тој процени;
 • сарађује са Повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, представља контакт тачку за сарадњу са Повереником и саветује се са њим у вези са питањима која се односе на обраду, укључујући и обавештавање и прибављање мишљења.
 • У извршавању својих обавеза, лице за заштиту података о личности:
 • непосредно одговара начелнику Општинске управе, као руководиоцу руковаоца и обрађивача података;
 • дужно је да посебно води рачуна о ризику који се односи на радње обраде, узимајући у обзир природу, обим, околности и сврху обраде;
 • дужно је да чува тајност, односно поверљивост података до којих дође у извршавању обавеза.
 • Лице за заштиту података о личности је независно у извршавању његових обавеза.

  Закон о заштити података о личности
  Правилник о заштити података о личности
  Правилник о безбедности ИКТ система
  Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности
Контакт особе за сарадњу са цивилним друштвом за општину Кањижа
 • Корнелија Фејстамер
  Општинска управа општине Кањижа
  nella@kanjiza.rs
  064 80 62 093
 • Ливија Вранић Варади
  Општинска управа општине Кањижа
  livia@kanjiza.rs
  064 80 62 102

Правилник о обавези чланова конкурсних комисија за давање изјаве да нису у сукобу интереса

Колективни уговор за запослене у органима Општине Кањижа