Документи Општинске управе општине Кањижа


Информатор о раду органа општине Кањижа

Извештај о раду Општинске управе Општине Кањижа за 2018. годину

Одлука о организацији Општинске управе општине Кањижа

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Кањижа

Списак службених лица овлашћених за одлучивање у управним стварима и предузимање радњи у поступку пре доношења решења

Упутство о изради евиденције јавних служби, јавних предузећа и других организација чији је оснивач општина Кањижа

Кодекс понашања службеника и намештеника запослених у Oпштинској управи општине Kањижа

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Општинској управи општине Кањижа

  • Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Општинској управи општине Кањижа
    ( Word верзија, Pdf верзија )

Одлука о лицу овлашћеном за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем

Колективни уговор за запослене у Општини Кањижа

Интерни конкурси

Јавни конкурси