Документи Општинске управе општине Кањижа


Информатор о раду органа општине Кањижа

Извештај о раду Општинске управе Општине Кањижа за 2018. годину

Одлука о организацији Општинске управе општине Кањижа

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Кањижа

Списак службених лица овлашћених за одлучивање у управним стварима и предузимање радњи у поступку пре доношења решења

Упутство о изради евиденције јавних служби, јавних предузећа и других организација чији је оснивач општина Кањижа

Кодекс понашања службеника и намештеника запослених у Oпштинској управи општине Kањижа

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Општинској управи општине Кањижа

 • Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Општинској управи општине Кањижа
  ( Word верзија, Pdf верзија )

Одлука о лицу овлашћеном за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем

Правилник о управљању сукобом интереса запослених у Општинској управи општине Кањижа

Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности

Контакт особе за сарадњу са цивилним друштвом за општину Кањижа

 • Корнелија Фејстамер
  Општинска управа општине Кањижа
  nella@kanjiza.rs
  064 80 62 093
 • Ливија Вранић Варади
  Општинска управа општине Кањижа
  livia@kanjiza.rs
  064 80 62 102

Колективни уговор за запослене у Општини Кањижа

Интерни конкурси

Јавни конкурси