ПРИТУЖБА НА РАД ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА

Чланом 3. Правилника о поступању по притужбама на рад Општинске управе општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 31/2020) утврђено је да свако физичко и правно лице, без обзира на пребивалиште, односно седиште, као и организације без својства правног лица, које испуњавању услове да буду странка у управном поступку, у складу са законом којим се уређује општи управни поступак имају право да поднесу притужбу на рад Општинске управе (на правилно управно поступање, односно поступање у складу са правилима добре управе, професионалним стандардима и етичким правилима понашања, као и правилима комуникације се грађанима и другим странкама).
Образац за притужбу:
Правилник о поступању по притужбама на рад Општинске управе општине Кањижа