Информатор о раду органа општине Кањижа

Информатор о раду органа општине Кањижа

Извештаји о раду Општинске управе oпштине Кањижа

Списак службених лица овлашћених за одлучивање у управним стварима и предузимање радњи у поступку пре доношења решења

( Word верзија, Pdf верзија )

Интерни конкурси

- Интерни конкурс за попуњавање радног места: Архивар и послови пријемне канцеларије - 1 (један) извршилац
- Интерни конкурс за попуњавање радног места: преводилац-лектор - 1 (један) извршилац
- Интерни конкурс за попуњавање радног места: интернет оператер - 1 (један) извршилац
- Интерни конкурс за попуњавање радног места: Шеф Одсека за информатичко- техничке послове - 1 (један) извршилац
- Интерни конкурс за попуњавање радног места: администратор информационог система и мреже - 1 (један) извршилац
- Интерни конкурс за попуњавање радног места: програмер и ИТ администратор - 1 (један) извршилац
- Интерни конкурс за попуњавање радног места: Администратор комуникационе и мрежне опреме - 1 (један) извршилац
- Интерни конкурс за попуњавање радног места: курир - 1 (један) извршилац
- Интерни конкурс за попуњавање радног места: послови одржавања уређаја и инсталација - 1 (један) извршилац
- Интерни конкурс за попуњавање радног места: послови вођења евиденције и одржавања возила - 1 (један) извршилац
- Интерни конкурс за попуњавање радног места: возач моторног возила - 1 (један) извршилац
- Интерни конкурс за попуњавање радног места: портир - 1 (један) извршилац
- Интерни конкурс за попуњавање радног места: послови обједињене процедуре и озакоњења објеката - 1 (један) извршилац
- Интерни конкурс за попуњавање радног места: финансијско- рачуноводствени послови у области породољских права, послови извршења са текућих рачуна из области борачко- инвалидске заштите и послови одбране - 1 (један) извршилац
- Интерни конкурс за попуњавање радног места: возач моторног возила - 1 (један) извршилац
- Интерни конкурс за попуњавање радног места Послови књиговодства за потребе месних заједница
- Интерни конкурс за попуњавање радног места Пореска евиденција и контрола

Јавни конкурси

- Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи општине Кањижа