Извештај о спроведеној јавној расправи

10.05.2023.
  
Република Србија Аутономна покрајина Војводина Општина Кањижа Општинска управа општине Кањижа Одељење за финансије и буџет Број: 400-183/2023-04 Датум: 10.05.2023.г. Кањижа    ...

Јавна расправа о ребалансу буџета и средњорочном плану

25.04.2023.
  
На основу члана 11. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана...

Извештај о спроведеној јавној расправи

20.12.2022.
  
Република Србија Аутономна покрајина Војводина Општина Кањижа Општинска управа општине Кањижа  Одељење за финансије и буџет Број: 400-531/2022 - I ...

Јавна расправа о буџету

10.06.2022.
  
Република Србија Аутономна покрајина Војводина Општине Кањижа Општинско веће Бр.: 400-219/2022-I Дана: 10.6.2022. године Кањижа             На основу члана...

Правилник о раду трезора

10.11.2021.
   
На основу Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15,...