Извештај о спроведеној јавној расправи

20.12.2022.
  

Република Србија

Аутономна покрајина Војводина

Општина Кањижа

Општинска управа општине Кањижа 

Одељење за финансије и буџет

Број: 400-531/2022 - I

Датум: 20.12.2022.г.

Кањижа

                                                       ИЗВЕШТАЈ

                                          о спроведеној јавној расправи

Општинско веће општине Кањижа је дана 5.12.2022. године упутио Јавни позив за спровођење јавне расправе о

  1. Нацрту Одлуке о буџету општине Кањижа за 2023. годину,
  2. Нацрту Одлуке о измени Одлуке о општинским административним таксама и 
  3. Нацрту Одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама

Јавна расправа о нацртима Одлука трајала је од 5.12.2022. године до 20.12.2022. године.

Завршна седница јавне расправе одржана је 20.12.2022. године у Великој сали зграде Општинске управе општине Кањижа са почетком у 12.00 часова.

Нацрти одлука и Јавни позив о споровођењу и Програм јавне расправе били су истакнути на интернет страни општине Кањижа (www.kanjiza.rs) и на огласној табли Општинске управе.

Примедбе, предлози и мишљења су могли да се доставе у писаној форми до 20.12.2022. године до 8.00 часова преко писарнице Општинске управе општине Кањижа, на адресу: Општина Кањижа, Одељење за буџет и финансије/Одељење за локалну пореску администрацију, Трг Главни бр. 1, 24420 Кањижа или путем електронске поште, на адресу електронске поште: ptamas@kanjiza.rs/natalia@kanjiza.rs.

На завршној седници јавне расправе су испред Општине Кањижа били присутни: Тамаш Пакаи, руководилац Одељења за финансије и буџет и Наталија Михаљи, руководилац Одељења за локалну пореску администрацију,

Тамаш Пакаи, руководилац Одељења за финансије и буџет у име предлагача у уводној речи образложио је Нацрт Одлуке о буџету општине Кањижа за 2023. годину. Наталија Михаљи, руководилац Одељења за локалну пореску администрацију у име предлагача образложила је нацрт и разлоге за доношење Одлуке о измени Одлуке о општинским административним таксама и Одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама

Предлагачи су истакли да је у потпуности испоштована законска процедура у погледу упознавање свих заинтересованих субјеката са нацртима одлука, те да до истека рока утврђеног Јавним позивом и Програмом јавне расправе није приспела ниједна писмена иницијатива примедба, нити предлог у вези нацрта Одлука.

Пошто осим представника Општине Кањижа нико није био присутан на седници, а до истека рока утврђеног Јавним позивом Општинског већа није приспела ниједна писмена иницијатива примедба, нити предлог у вези нацрта Одлуке, јавна расправа је закључена у 9.15 часова.

Руководилац Одељења за финансије и буџет

Тамаш ПакаиИзвештај о спроведеној јавној расправи - Нацрт буџета 2023