Јавна набавка 14/2018

29.03.2018.
 
Услуга хотела и ресторана

Јавна набавка 12/2018

21.03.2018.
 
Услуге функционисања кампиралишта на Тиси

Јавна набавка 10/2018

19.03.2018.
 
Hепредвиђени радови на адаптацији амбуланте Мале Пијаце

Јавна набавка 11/2018

16.03.2018.
 
Набавка електричне енергије за потпуно снабдевање