Јавна расправа о буџету

10.06.2022.
  

Република Србија

Аутономна покрајина Војводина

Општине Кањижа

Општинско веће

Бр.: 400-219/2022-I

Дана: 10.6.2022. године

Кањижа

            На основу члана 11. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон), члана 116. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/2020- пречишћени текст) и члана 27. Одлуке о јавим расправама („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 9/2019) Општинско веће општине Кањижа на 64. седници одржаној дана 10. јуна 2022. године упућује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће на јавној расправи о Нацрту Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Кањижа за 2022. годину

 

 

            грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности, која се одржава од 10.6. до 27.6.2022. године.

 

Орган надлежан за давање информација о Нацрту Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Кањижа за 2022. годину је Одељење за буџет и финансије, особа за контакт је Тамаш Пакаи.

Примедбе, предлози и мишљења достављају се у писаној форми до 27. децембра 2022. године до 8.00 часова на адресу: Општина Кањижа, Одељење за буџет и финансије, Трг Главни бр. 1, 24420 Кањижа или путем електронске поште, на адресу електронске поште: ptamas@kanjiza.rs.

Позивају се заинтересовани грађани, представници удружења грађана, представници организација за јавно обавештавање на завршну седницу која се одржава 27. јуна 2022. године у Малој сали зграде Општинске управе општине Кањижа са почетком у 9.00 часова.

 

                                                                        Роберт Фејстамер

                                                            председник Општинског већаЈавни позив за јавну расправу

Програм јавне расправе о нацрту одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Кањижа за 2022. годину