Правилник о раду трезора

10.11.2021.
   

На основу Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 125/03, 12/06 и 27/20) и Одлуке о буџету општине Кањижа за 2021. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 32/2020) начелник Општинске управе општине Кањижа доноси

ПРАВИЛНИК

О РАДУ ТРЕЗОРА (ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА) ОПШТИНЕ КАЊИЖАПравилник о раду трезора (извршење буџета) општине Кањижа