Јавна расправа о ребалансу буџета и средњорочном плану

25.04.2023.
  

На основу члана 11. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 116. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/2020- пречишћени текст) и члана 27. Одлуке о јавим расправама („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 9/2019) Општинско веће општине Кањижа на 97. седници одржаној дана 25. априла 2023. године упућује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
за учешће на јавној расправи о Нацрту Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Кањижа за 2023. годину и Нацрту Средњорочног плана општине Кањижа од 2023. до 2025. године

грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности, која се одржава од 25.4. до 10.5.2023. године.

 

Орган надлежан за давање информација о Нацрту Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Кањижа за 2023. годину је Одељење за финансије и буџет, особа за контакт је Тамаш Пакаи, а о Нацрту Средњорочног плана општине Кањижа од 2023. до 2025. године је Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе општине Кањижа, особа за контакт је Ервин Јенеи.


Примедбе, предлози и мишљења достављају се у писаној форми до 10. маја 2022. године до 8.00 часова на адресу: Општина Кањижа, Одељење за финансије и буџет /Одељење за привреду и локални економски развој, Трг Главни бр. 1, 24420 Кањижа или путем електронске поште, на адресу електронске поште: ptamas@kanjiza.rs / jervin@kanjiza.rs.


Позивају се заинтересовани грађани, представници удружења грађана, представници организација за јавно обавештавање на завршну седницу која се одржава 10. маја 2023. године у Великој сали зграде Општинске управе општине Кањижа са почетком у 9.00 часова.


Роберт Фејстамер
председник Општинског већа

 Јавни позив за учешће на јавној расправи о Нацрту Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Кањижа за 2023. годину и Нацрту Средњорочног плана општине Кањижа од 2023. до 2025. године

Програм јавне расправе о Нацрту Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Кањижа за 2023. годину и Нацрту Средњорочног плана општине Кањижа од 2023. до 2025. године

Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Кањижа за 2023. годину

Нацрт Средњорочног плана општине Кањижа од 2023. до 2025. године

Извештај о спроведеној јавној расправи