Обједињена процедура на основу Закона о планирању и изградњи

Грађевински послови
Ради поступања по пословима грађевинарства подносе се захтеви, који поред доказа о уплати потребних административних такси и накнада садрже и потребна законом прописана документа.
Сви захтеви се могу предати и преузети у канцеларији бр. 5. Општинске управе општине Кањижа, или путем поште на адресу: Општинска управа општине Кањижа, Главни трг 1. 24420 Кањижа, Одељење за грађевинске послове

Исправка границе суседних катастарских парцела и спајање суседних катастарских парцела истог власника
На предлог заинтересованог лица и уз сагласност власника односно корисника земљишта, врши се исправка граница суседних катастарских парцела, спајање суседних катастарских парцела истог власника као и спајање суседних парцела на којима је исто лице власник или дугорочни закупац по основу ранијих прописа, на основу елабората геодетских радова.
Елаборат израђује овлашћено лице геодетске струке које испуњава законом прописане услове.
Заинтересовано лице пре завршетка израде елабората геодетскох радова подноси захтев Општинској управи општине Кањижа за давање сагласности на формирање грађевинске парцеле на одговарајућем обрасцу захтева.
Потребна документација:
1. Копију плана парцеле са свим уцртаним објектима на парцели
2. Доказ о решеним имовинско правним односима на парцелама (доказ о праву својине, односно закупа)
3. Сагласност надлежног правобранилаштва за исправку границе парцела (уколико је суседна катастарска парцела у јавној својини)
4. Доказ о плаћеној општинској административној такси
Општинска административна такса: 2000 динара
Општинска административна такса уплаћује се у складу са Одлуком о општинским административним таксама („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2017 и 18/2018, 19/2019 и 32/2020) на рачун број: 840-742251843-73, модел 97, позив на број 38-214, Сврха дознаке: Општинска административна такса за захтев и исправку границе суседних парцела, Прималац: Општина Кањижа.
Захтев за издавање услова за израду геодетског елабората исправке граница суседних парцела – спајања суседних парцела

Потврђивање урбанистичког пројекта
Урбанистички пројекат се израђује када је то предвиђено урбанистичким планом, просторним планом јединице локалне самоуправе, односно просторним планом подручја посебне намене, за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене и урбанистичко-архитектонске разраде локација.

Потребна документација:
1) Урбанистички пројекат израђен од стране привредног друштва, односно другог правног лица или предузетника, који су уписани у одговарајући регистар за израду урбанистичких планова и израду техничке документације и одговорног урбанисте архитектонске струке са одговарајућом лиценцом, у 4 (четири) примерка;
2) Доказ о плаћеној општинској административној такси

Подносилац захтева:
Овлашћени предузетник или правно лице
Рок за решавање предмета: 60 дана од дана подношења потпуног предмета (захтев са комплетном документацијом)
Општинска административна такса: 10.500.
Општинска административна такса уплаћује се у складу са Одлуком о општинским административним таксама („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2017, 18/2018 и 19/2019) на рачун број: 840-742251843-73, модел 97, позив на број 38-214, Сврха дознаке: Општинска административна такса за захтев и потврду, Прималац: Општина Кањижа.
Напомена: Службеник је дужан да, у року од 3 дана од дана пријема предмета, исти прегледа и обавести странку о евентуалној непотпуности предмета, потреби за допуном и року у коме се допуна има извршити. Дозвољава се само једна допуна предмета.Уколико се допуна не изврши, захтев се одбацује.
Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта

Издавање информације о локацији
Информација о локацији садржи податке о могућностима и ограничењима градње на катастарској парцели, односно на више катастарских парцела, на основу планског документа.
Информација се издаје уз накнаду стварних трошкова.
Поступак се покреће по захтеву заинтересованог лица, који се подноси на одговарајућем обрасцу захтева и садржи податке о подносиоцу захтева, локацији и објекту чија се изградња планира.

Потребна документација:

Уз захтев се подноси:
1. Копија плана за парцелу за коју се тражи информација са суседним парцелама, објектима на њима, као и делом уличне парцеле на коју излази предметна парцела, која није старија од 6 месеци (РГЗ Служба за катастар непокретности)
2. Лист непокретности (РГЗ Служба за катастар непокретности), који није старији од 6 месеци
3. Доказ о плаћеној општинској административној такси

Рок за решавање предмета:
8 дана од дана подношења захтев са комплетном документацијом.
Општинска административна такса: 3000 динара
Општинска административна такса уплаћује се у складу са Одлуком о општинским административним таксама („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2017 и 18/2018) на рачун број: 840-742251843-73, модел 97, позив на број 38-214, Сврха дознаке: Општинска административна такса за захтев и информацију о локацији, Прималац: Општина Кањижа.
Напомена: Службеник је дужан да, у року од 3 дана од дана пријема предмета, исти прегледа и обавести странку о евентуалној непотпуности предмета, потреби за допуном и року у коме се допуна има извршити. Дозвољава се само једна допуна предмета.Уколико се допуна не изврши, захтев се одбацује.
Захтев за издавање информације о локацији

Потврђивање пројекта парцелације и пројекта препарцелације
Пројектом парцелације на већем броју катастарских парцела може се образовати једна или више грађевинских парцела. Пројектом препарцелације на једној катастарској парцели може се образовати већи број грађевинских парцела.

Потребна документација:
1. Пројекат парцелације - препарцелације израђен од стране овлашћеног лица у четири примерка (саставни део пројекта препарцелације, односно парцелације је и пројекат геодетског обележавања.);
2. Препис листа непокретности;
3. Копија плана предметне парцеле;
4. Доказ о уплати општинскe административне таксе;

Документација се подноси у оригиналу.
Подносилац захтева:
Овлашћени предузетник и правно или физичко лице
Рок за решавање предмета:
10 дана од дана подношења потпуног предмета (захтев са комплетном документацијом)
Локална административна такса: 2.000 динара.
Општинска административна такса уплаћује се у складу са Одлуком о општинским административним таксама („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2017 и 18/2018, 19/2019 и 32/2020) на рачун број: 840-742251843-73, модел 97, позив на број 38-214, Сврха дознаке: Општинска административна такса за захтев и потврђивање пројекта парцелације-препарцелације, Прималац: Општина Кањижа.
Напомена: Службеник је дужан да, у року од 3 дана од дана пријема предмета, исти прегледа и обавести странку о евентуалној непотпуности предмета, потреби за допуном и року у коме се допуна има извршити. Дозвољава се само једна допуна предмета.Уколико се допуна не изврши, захтев се одбацује.
Захтев за потврђивање пројекта парцелације и пројекта препарцелације

Таксе

Издавање информације о локацији
Издавање и измена локацијских услова
Издавање и измена решења о грађевинској дозволи
Издавање привремене грађевинске дозволе
Издавање и измена решења у складу са чл. 145 Закона о планирању и изградњи
Обавеза пријаве радова
Пријава завршетка израде темеља
Пријава завршетка објекта у конструктивном смислу
Прикључење објеката на инфраструктуру
Подношење захтева за давање сагласности на техничку документацију у погледу мера и заштите од пожара
Издавање употребне дозволе

Озакоњење објеката

Централна евиденција обједињених процедура за издавање грађевинских дозвола
Регистар обједињених процедура
од 01.03.2015. године


Број предмета Инвеститор Датум објављивања Документ
353-75/2018-2. Ердељи Тибор 2018-06-28 преузми
353-58/2018-2. Телеком Србија а.д. Београд 2018-05-28 преузми
353-1/2018-1.2. Барат Рудолф 2018-01-05 преузми
353 -82 /2017 - EPS SUBOTICA 2017-12-26 преузми
353-89/2017-1.2 Бохата Јожеф 2017-12-11 преузми
353-83/2017-1.2 Бите Ангелa 2017-11-23 преузми
353-81/2017-1.2 „Delicates spice and pepper“ 2017-11-14 преузми
353-75/2017-1.2 Tisacoop doo 2017-10-13 преузми
353-73/2017-1.2 Tisacoop doo 2017-10-04 преузми
353-67/2017-1.2 Sečei Natalia 2017-09-11 преузми