Извештај о спроведеној јавној расправи

10.05.2023.
  

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Општинска управа општине Кањижа
Одељење за финансије и буџет

Број: 400-183/2023-04

Датум: 10.05.2023.г.
Кањижа

                                                       ИЗВЕШТАЈ

                                      о спроведеној јавној расправи

Општинско веће општине Кањижа је дана 25.04.2023. године упутио Јавни позив за спровођење јавне расправе о


Нацрту Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Кањижа за 2023. годину (I Ребаланс)


Јавна расправа о нацрту Одлуке трајала је од 25.04.2023. године до 10.05.2023. године.
Завршна седница јавне расправе одржана је 10.05.2023. године у Великој сали зграде Општинске управе општине Кањижа са почетком у 9.00 часова.
Нацрт одлуке, Јавни позив и Програм спровођења јавне расправе били су истакнути на интернет страни општине Кањижа (www.kanjiza.rs) и на огласној табли Општинске управе.
Предлози су могли да се доставе у писаној форми до 10.05.2023. године, преко писарнице Општинске управе општине Кањижа, на адресу Општина Кањижа, Одељење за финансије и буџет, Трг Главни бр. 1, 24420 Кањижа или путем електронске поште, на адресу електронске поште: ptamas@kanjiza.rs.
На завршној седници јавне расправе су испред Општине Кањижа били присутни: Тамаш Пакаи, руководилац Одељења за финансије и буџет. Осим представника Општине Кањижа, на јавној расправи нико није био присутан.
Предлагач је истакао да је у потпуности испоштована законска процедура у погледу упознавање свих заинтересованих субјеката са нацртом одлуке, те да до истека рока утврђеног Јавним позивом Општинског већа није приспела ниједна писмена иницијатива примедба, нити предлог у вези нацрта Одлуке.
Пошто осим представника Општине Кањижа нико није био присутан на седници, а до истека рока утврђеног Јавним позивом Општинског већа није приспела ниједна писмена иницијатива примедба, нити предлог у вези нацрта Одлуке, јавна расправа је закључена у 9.15 часова.

Руководилац Одељења за финансије и буџет

Тамаш Пакаи

 Извештај о спроведеној јавној расправи