Промена цена привредног друштва "Потиски водоводи"

14.04.2021.
 
Сагласно одредбама члана 28. став 4. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) најмање 15 дана пре одлучивања надлежног органа локалне...

Јавна презентација урбанистичког пројекта

26.03.2021.
 
У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -...

Јавна презентација урбанистичког пројекта

01.03.2021.
   
Одељење за грађевинске послове у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС,...

Јавни конкурс за давање у закуп дела непокретности у Кањижи

03.02.2021.
  
На основу члана 13. Одлуке о располагању становима општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2017, 15/2018 и 1/2019) Комисија за стамбена питања расписује ЈАВНИ...

Пореска решења за имовину већ уручена

14.01.2021.
   
Ових дана у кањишкој општини уручена су решења за порез на имовину, на којима се поред података из прошле године, налази и износ који треба уплатити...