Јавна расправа о буџету

10.06.2022.
  
Република Србија Аутономна покрајина Војводина Општине Кањижа Општинско веће Бр.: 400-219/2022-I Дана: 10.6.2022. године Кањижа             На основу члана...

Правилник о раду трезора

10.11.2021.
   
На основу Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15,...

Родно одговорно буџетирање

09.11.2021.
    
На основу члана 16 [с7] Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 -...

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Кањижа за 2021. годину

19.10.2021.
  
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Кањижа за 2021. годину ...