Родно одговорно буџетирање

09.11.2021.
    

На основу члана 16 [с7] Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) Одељење за финансије и буџет доноси

План поступног увођења родно одговорног буџетирања
у поступак припреме и доношења буџета општине Кањижа за 2022. годину

Родно одговорно буџетирање подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности. Општина Кањижа је посвећен континуираном подизању квалитета управљања јавним финансијама које ефективно одговарају на потребе локалне заједнице. Родно одговорно буџетирање доприноси побољшању ефективности и транспарентности буџета и омогућава бољи увид у користи које жене и мушкарци имају од буџетских средстава.

Планом поступног увођења родно одгворног буџетирања за кориснике буџетских средстава општине Кањижа за 2020. и 2021. годину приступлило се поступном увођењу родно одговорног буџетирања код корисника буџетских средстава Општине Кањижа – Општинске управе општине Кањижа у оквиру Програма 11 – Социјална и дечија заштита (ПА – Подршка деци породици са децом) и Програма 14 – Развој спорта и омладине (ПА – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима). Наведени програми су садржале родну перспективу и задржавају се у циклусу израде буџета за 2021. годину, односно Планом поступног увођења родно одговорног буџетирања за 2021. годину (у даљем тексту: План), поступно се уводи родно одговорно буџетирање код корисника буџетских средстава Општинске управе општине Кањижа и других индиректних корисника путем дефинисања родне компоненте, односно родних циљева и индикатора у оквиру Програма 3 – Локални економски развој, Програма 8 – Предшколско образовање, Програма 9 – Основно образовање, Програма 11 – Социјална и дечија заштита, Програма 13 – Развој културе и информисања и  у оквиру Програмa 14 – Развој спорта и омладине.План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Кањижа за 2022. годину