XIII седница Скупштине општине Кањижа

09.02.2022.
  

17. фебруара 2022. (четвртак) са почетком у 10.00 часова у Великој сали Градске куће у Кањижи (трг Главни бр. 1.) се одржава XIII седница Скупштине општине Кањижа.

 

Позивница

 

ДНЕВНИ РЕД:
– Усвајање записника са 12. седнице Скупштине општине Кањижа (стр. 3.)

 1. Предлог Одлуке о покретању поступка за отуђење непокретности уписане у ЛН бр. 8845 КО Хоргош парц. бр.  2649/13 из јавне својине општине Кањижа објављивањем јавног огласа за прикупљање писмених понуда (стр. 10.)
 2. Предлог Одлуке о отуђењу непокретности уписане у ЛН бр. 6076 к.о. Кањижа,  парц. бр. 1176 из јавне својине општине Кањижа (стр. 14.)
 3. Предлог Одлуке о начину обављања комуналне делатности одржавање чистоће  на површинама јавне намене (стр. 19.)
 4. Предлог Одлуке о управљању пијацама (стр. 31.)
 5. Предлог Одлуке о давању сагласности на употребу имена општине Кањижа у пословном имену привредног друштва ЖИТО МЛИН КАЊИЖА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ КАЊИЖА (стр. 42.)
 6. Одлуке о делимичном преносу оснивачких права над Регионалном креативном атељеу Кањижа (стр. 45.)
 7. Предлог Одлуке o изменама и допунама Oдлуке о оснивању Образовно-културне установе „Cnesa“ Кањижа (стр. 48.)
 8. Предлог Одлуке o изменама и допунама Oдлуке о оснивању Библиотеке „Јожеф Атила“ Кањижа (стр. 50.)
 9. Предлог Решења о давању сагласности на  Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2022. годину (стр. 52.)
 10. Предлог Решења о давању сагласности на Посебан програм Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за коришћење средстава из буџета у 2022. години (стр. 164.)
 11. Предлог Решења о давању сагласности на План рада Црвеног крста Кањижа за 2022. годину (стр. 176.)
 12. Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада Информационог центра за развој Потиског региона за 2022. годину (стр. 182.)
 13. Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2022. годину (стр. 192.)
 14. Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада Центра за пружање услуга социјалне заштите у 2022. години (стр. 202.)
 15. Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада и програмских активности Спортског савеза општине Кањижа за 2022. годину (стр. 217.)
 16. Предлог Решења о давању сагласности на Програм за спровођење здравствене заштите од интереса за општину Кањижа Дома здравља Кањижа за 2022. годину (стр. 223.)
 17. Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад Кањижа за 2022. годину (стр. 231.)
 18. Предлог Решења о давању сагласности на  План рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Кањижа за 2022. годину (стр. 244.)
 19. Предлог Решења о усвајању Локалног акционог плана запошљавања општине Кањижа за 2022. годину (стр. 254)
 20. Предлог Решења о давању претходне сагласности за расписивање и спровођење јавног конкурса за именовање директора Регионалног креативног атељеа Кањижа (стр. 264.)
 21. Одборничка питања

     Допуна дневног реда

 1. Предлог Развојног плана општине Кањижа за период 2022-2030. године
 2. Предлог Одлуке о обављању комуналне делатности управљања комуналним отпадом на територији општине Кањижа