XXXIV седница Скупштине општине Кањижа

13.02.2020.
  

20. фебруара 2020. (пчетвртак) се одржава XXXIV седница Скупштине општине Кањижа са почетком од 10 часова у великој сали градске куће.

Позивница

ДНЕВНИ РЕД:

Усвајање записника са XXXIII седнице Скупштине општине Кањижа (стр.3.)
1.    Предлог Одлуке о обављању комуналне делатности градског и приградског превоза путника (стр.7.)
2.    Предлог Одлуке о условима и начину обављања комуналне делатности управљање гробљима и сахрањивање (стр.16.)
3.    Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о месним заједницама на територији општине Кањижа (стр.27.)
4.    Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о организацији Општинске управе општине Кањижа Предлог (стр.29.)
5.     Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о условима и начину вршења комуналне делатности димничарске услуге (стр.31.)
6.    Одлуке о изменама и допунама Одлуке о условима и начину обављања комуналне делатности зоохигијене (стр.34.)
7.    Локални акциони план запошљавања општине Кањижа за 2020. годину (стр.39.)
8.    Програм рада Центра за социјални рад Кањижа за 2020. годину (стр.49.)
9.    План рада Црвеног крста Кањижа за 2020. годину (стр.62.)
10.    Програм рада Центра за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа за 2020. годину (стр.68.)
11.    План рада Информационог центра за развој Потиског региона за 2020. годину (стр.85.)  
12.    Програм рада и програмских активности Спортског савеза општине Кањижа за 2020. годину (стр.95.)
13.    Програм за спровођење здравствене заштите од интереса за општину Кањижа Дома здравља Кањижа за 2020. годину (стр.100.)
14.    Програм рада Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2020. годину (стр.108.)
15.    План рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Кањижа за 2020. годину (стр.122.)
16.    Предлог Решења о давању сагласности на  Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2020. годину (ПРИЛОГ)
17.    Предлог Решења о давању сагласности на  Посебан програм Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за коришћење средстава из буџета у 2020. години (ПРИЛОГ)
18.    Предлог Решења о давању сагласности на Анекс бр. 2 Колективног уговора привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ (ПРИЛОГ)
19.    Предлог Закључка о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа на територији општине Кањижа за период 1. јануар- 31. децембар 2019. године (ПРИЛОГ)
20.    Предлог Закључка о давању сагласности на Извештај о раду Општинског већа за период 1.10.-31.12.2019. године (ПРИЛОГ)
21.    Предлог Решења о образовању Комисије за спровођење поступка отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Кањижа (стр.129.)
22.    Предлог Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Општинске изборне комисије (стр.131.)
23.    Предлог Решења о именовању председника и чланова Изборне комисије за спровођење избора за чланове савета месне заједнице на територији општине Кањижа (стр.134.)
24.    Предлог Решења о именовању председника и чланова Другостепене изборне комисије за спровођење избора за чланове савета месне заједнице на територији општине Кањижа (стр.136.)
25.    Предлог Решења о разрешењу в. д. директора привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ (стр.138.)
26.    Предлог Решења о именовању директора POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ (стр.139.)
27.    Предлог Решења о разрешењу директора Информационог центра за развој Потиског региона (стр.143.)
28.    Предлог Решења о именовању директора Информационог центра за развој Потиског региона (стр.144.)
29.    Одборничка питања

Допуна дневног реда