Борба против корупције

13.03.2018.
 

ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН ОПШТИНЕ КАЊИЖА

 1. Радна група за израду Локалног антикорупцијског плана општине Кањижа
 2. Нацрт Локалног антикорупцијског плана општине Кањижа
 3. Извeштaj o усвajaњу Лoкaлнoг aнтикoрупциjскoг плaнa зa oпштину Кањижа
 4. Лoкaлни aнтикoрупциjски плaн зa oпштину Кањижа
 5. Лице задужено за координацију субјеката у спровођењу активности из ЛАП-а
 6. Комисија за избор чланова тела за праћење ЛАП-а
 7. 1. седницa Комисије за избор чланова тела за праћење примене ЛАПа
 8. Пословник о раду Комисије за избор чланова тела за праћење примене ЛАП-а
 9. 2. седницa Комисије за избор чланова тела за праћење примене ЛАП-аопштине Кањижа
 10. Одлука о утврђивању критеријума и поступку избора чланова тела за праћење примене ЛАП-а општине Кањижа
 11. Јавни конкурс за избор чланова Комисије за праћење примене ЛАП-а општине Кањижа
 12. Пријава на Јавни конкурс за избор чланова Комисије за праћење примене ЛАП-а
 13. Јавни конкурс за избор чланова Комисије за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Кањижа
 14. Формулар пријаве за јавни конкурс за чланство у ЛАФ-у
 15. Јавни конкурс за избор чланова Комисије за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Кањижа
 16. Формулар пријаве за јавни конкурс за чланство у ЛАФ-у
 17.  Правилник о поклонима функционера

ПРИВРЕМЕНО РАДНО ТЕЛО

    Решење о образовању привременог радног тела за праћење примене ЛАП за општину Кањижа

    Извештај о образовању привременог радног тела за праћење ЛАП за општину Кањижа

    Пословник о раду радног тела за праћење примене ЛАП општине Кањижа

    Правилник о начину праћења и извештавања о примени ЛАП општине Кањижа

    Правилник о поступању са представкама

    Образац за подношење представке

    Записник са 1. седнице

    Записник са 2. седнице

   Записник са 3. седнице

   Записник са 4. седнице

   Записник са 5. седнице

    Извештај привременог Радног тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана       општине Кањижа о спровођењу Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) за период 1.11.2019 – 30.11.2020. год.

ЕВИДЕНЦИЈА КОНТАКАТА СА ЛОБИСТИМА

Није било лобирања.