Просветна инспекција

Просветна инспекција врши инспекцијски надзор над применом закона и других прописа којима се уређује организација и начин рада установа предшколског васпитања и образовања и основног и средњег образовања и васпитања, а нарочито у погледу:

  1. поступања установе у погледу спровођења закона, других прописа у области образовања и васпитања и општих аката;
  2. остваривања права и обавеза запосленог, ученика и његовог родитеља односно другог законског заступника, утврђених прописима у области образовања и васпитања;
  3. остваривања заштите права детета и ученика, његовог родитеља, односно другог законског заступника и запосленог;
  4. обезбеђивања заштите детета, ученика и запосленог од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, као и понашања које вређа углед, част или достојанство и страначког организовања и деловања;
  5. поступка уписа и поништавања уписа у школу;
  6. испуњености прописаних услова за спровођење испита;
  7. вођења прописане евиденције коју води установа и утврђивање чињеница у поступку поништавања јавне исправе коју издаје установа.

У поступку верификације установе, образовног профила, остваривања наставних планова и програма, проширене делатности установе, статусне промене и промене назива и седишта установе, просветна инспекција испитује испуњеност услова и поступа у оквиру својих овлашћења. Када утврђује испуњеност услова у поступку верификације установе, за основну и проширену делатност, просветни инспектор записником констатује да ли установа испуњава услове, у складу са законом којим се уређују основе система образовања и васпитања и прописа донетих на основу тог закона и о томе обавештава орган надлежан за доношење решења у поступку верификације установа.

ОТО АПРО, просветни инспектор
Адреса: Главни трг 1, 24420 Кањижа
Телефон: 024/ 876 – 166 лок. 221
Мобилни: 064/ 80 62 101
Е-пошта: otto@kanjiza.rs


План рада


Извештај о раду


Контролне листе

Контролне листе, у складу са Законом о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15) јесу документи који садрже списак приоритетних питања провере и других радњи за које је инспекција овлашћена, одређених према тежини могућих штетних последица у одређеној области сагласно правилима о процени ризика, и предмет и обим провере. Контролне листе нису непромењиве, односно инспекција има обавезу да најмање два пута годишње преиспитује њихову садржину и, ако утврди да је то оправдано, да је мења и допуњава.

Заједничке контролне листе: Предшколска установа: Основна школа: Средња школа: