XIX седница Скупштине општине Кањижа

17.11.2022.
  

24. новембар 2022. (четвртак) са почетком 10.00 часова у великој сали градске куће у Кањижи, Трг Главни бр. 1. се одржава XIX седница Скупштине општине Кањижа.

 

Позивница

 

ДНЕВНИ РЕД:

– Усвајање записника са 18. седнице Скупштине општине Кањижа (стр. 3.)

 1. Предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности у зони у којој се налази непокретност за утврђивање пореза на имовину за  2023.  годину у општини Кањижа (стр. 7.)
 2. Предлог Одлуке о покретању поступка прибављања у јавну својину непокретности уписаних у ЛН бр. 1717 Мале Пијаце, парцелни број 584/1 и 584/2 и ЛН 1899 КО Мале Пијаце , парц. бр.  581/3, непосредном погодбом по тржишној вредности (стр. 12.)
 3. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Кањижа за 2022. годину (стр. 15.)
 4. Предлог Решења о усвајању Извештајa о остварењу Одлуке о буџету општине Кањижа за период јануар –септембар 2022. године (стр. 49.)
 5. Предлог Решења о усвајању Извештаја о стању безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Кањижа за јануар-јун 2022. године (стр. 88.)
 6. Предлог Плана јавног здравља општине Кањижа за период 2022–2027. године (стр. 113.)
 7. Предлог Решења o давању сагласности на Одлуку о цени комуналних услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада у општини Кањижа за 2023. годину (стр. 301.)
 8. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о цени услуга из области водоснабдевања и одвођења отпадних вода привредног друштва POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ (стр. 306.)
 9. Предлог Решења o давању сагласности на Одлуку о цени услуга зимског одржавања општинских, некатегорисаних путева на територији општине Кањижа привредног друштва POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ за сезону: 2022/2023. година (стр. 312.)
 10. Предлог Решења о давању сагласности на  II. Измену Програма пословања Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа за 2022. годину (стр. 316.)
 11. Предлог Решења o давању сагласности на Одлуку о цени зоохигијенских услуга Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа (стр. 329.)
 12. Предлог Решења o давању сагласности на Одлуку о цени пијачних услуга Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа (стр. 332.)
 13. Предлог Решења o давању сагласности на Одлуку о цени погребних услуга Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа (стр. 336.)
 14. Предлог Решења o давању сагласности на Одлуку о цени машинских услуга Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа (стр. 340.)
 15. Предлог Решења o давању сагласности на Одлуку о цени димничарских услуга Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа (стр. 343.)
 16. Предлог Решења o давању сагласности на Одлуку о  цени услуга на отвореном базену у Кањижи Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа (стр. 346.)
 17. Предлог Решења o давању сагласности на Одлуку о  цени одржавања чистоће на површинама јавне намене Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа (стр. 349.)
 18. Предлог Решења o давању сагласности на Одлуку о  цени одржавања јавних зелених површина Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа (стр. 352.)
 19. Предлог Решења o давању сагласности на Одлуку о  цени радова на одржавању путног појаса Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа (стр. 357.)
 20. Предлог Решења o давању сагласности на Одлуку о  цени грађевинских и инжењерских услуга Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа (стр. 363.)
 21. Одборничка питања