X седница Скупштине општине Кањижа

23.09.2021.
  

Седнице скупштине општине Локална самоуправа 

 

30. семтембар 2021. (четвртак) са почетком 10.00 часова у великој сали градске куће у Кањижи, Трг Главни бр. 1. се одржава X седница Скупштине општине Кањижа.

 

Позивница

 

ДНЕВНИ РЕД:

 

Усвајање записника са 9. седнице и 2. и 3. ванредне седнице Скупштине општине Кањижа (стр.: 4)

1. Предлог Одлуке о одлагању инертног отпада и неопасног отпада од грађења и рушења на територији општине Кањижа (стр.:10)

2. Предлог Одлуке о додели звања почасни грађанин општине Кањижа(стр.:13)

3. Предлог Одлуке о додели јавних признања општине Кањижа за 2021. годину (стр.:17)

4. Предлог Одлуке о покретању поступка за отуђење непокретности уписане у ЛН бр. 5574 КО Кањижа парц. бр. 1803/47 из јавне својине општине Кањижа, објављивањем јавног огласа о спровођењу поступка јавног надметања (стр.:23)

5. Предлог Одлуке о покретању поступка за отуђење непокретности уписане у ЛН бр. 5814 КО Кањижа парц. бр. 10663/2 из јавне својине општине Кањижа објављивањем јавног огласа у поступку јавног надметања (стр.: 26)

6. Предлог Одлуке о преносу права коришћења на непокретности уписаној у ЛН бр. 402 к.о. Мале Пијаце у јавној својини општине Кањижа Месној заједници Мале Пијаце (стр.:31)

7. Предлог Одлуке о преносу права коришћења на непокретностима уписаним у ЛН бр. 274 к.о. Ором у јавној својини општине Кањижа Месној заједници Ором (стр.:33)

8. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о покретању процеса израде Плана развоја општине Кањижа за период 2021-2027. (стр.:35)

9. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Кањижа за 2021. годину (стр.:37)

10. Предлог Решења о усвајању Извештајa о остварењу Одлуке о буџету општине Кањижа за период јануар –јун 2021. године (стр.:93)

11. Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада Историјског архива, Сента

за 2022. годину (стр.:127)

12. Предлог Решења о давању сагласности на План рада и Финансијски план Регионалног креативног атељеа Кањижа за 2022. годину (стр.:137)

13. Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Библиотеке „József Attila“ Кањижа за 2022. годину (стр.:146)

14. Предлог Решења о давању сагласности на План рада и Финансијски план Образовно-културне установе ,,CNESA“, Кањижа за 2022. годину (стр.:154)

15. Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Основне музичке школе Кањижа у школској 2020/2021. години (стр.:172)

16. Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи план рада Основне музичке школа Кањижа за школску 2021/2022. годину (стр.:229)

17. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Предшколске установе „Наши бисери“ за радну 2020/2021. годину (стр.:286)

18. Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Наши бисери“ за радну 2021/2022. годину (стр.:316)

19. Предлог Решења о утврђивању већег, односно мањег броја деце у васпитним групама у Предшколској установи „Наши бисери“ Кањижа (стр.:359)

20. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о  расподели добити за 2020. годину Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица (стр.:364)

21. Предлог Решења о усвајању Извештаја о степену реализације програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2020. годину (стр.:367)

22. Предлог Решења о давању сагласности на  Прве измене Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2021. годину (стр.:426)

23. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о покрићу губитка привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ (стр.:458)

24. Предлог Решења о усвајању Извештаја о реализацији Програма пословања привредног друштва „POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ“ за 2020. годину (стр.:460)

25. Предлог Решења о давању сагласности на  II. Измену Програма пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI DOO- HORGOŠ за 2021. годину (стр.:481)

26. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа (стр.:494)

27. Предлог Решења о усвајању Извештаја о реализацији Програма пословања Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа за 2020. годину (стр.:496)

28. Предлог Решења о давању сагласности на  I. Измену Програма пословања Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа за 2021. годину (стр.:563)

29. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних предузећа на територији општине Кањижа за период 1. јануар-30. јун 2021. године и закључак о усвајању истог (стр.:574)

30. Предлог Решења о разрешењу директора Центра за социјални рад Кањижа (стр.:586)

31. Предлог Решења о именовању директора Центра за социјални рад Кањижа (стр.:587)

32. Предлог Решења о разрешењу директора Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа (стр.:594)

33. Предлог Решења о именовању  директора Јавног предузећа за комуналне услуге ,,Комуналац“ Кањижа (стр.:595)

34. Предлог Решења о именовању чланова и заменика чланова Локалног савета родитеља општине Кањижа за радну 2021/2022. (стр.:602)

35. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Карас Каролина“ Хоргош (стр.:617)

36. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Арањ Јанош“ Трешњевац (стр.:623)

37. Предлог Решења о разрешењу и именовању једног члана Комисије за процену и утврђивање прометне вредности непокретности и права (стр.:628)

38. Предлог Решења о разрешењу и именовању једног члана Савета за привредна питања и предузетништво (стр.:631)

39. Предлог Решења о изменама Решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Кањижа (стр.:634)

40. Одборничка питања

Предлог за допуну дневног редаДневни ред