IV седница Скупштине општине Кањижа

19.11.2020.
  

26 новембар 2020. (четвртак) са почетком 10.00 часова у великој сали градске куће у Кањижи, Трг Главни бр. 1. се одржава IV седница Скупштине општине Кањижа.

Позивница

ДНЕВНИ РЕД:

Усвајање записника са 3. седнице Скупштине општине Кањижа (стр.3.)
1.    Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Кањижа (ЧАБА ШАРЊАИ) (стр.10.)
2.    Предлог Одлуке о општинским путевима и улицама (стр.12.)
3.    Предлог Одлуке о усвајању Етичког кодекса функционера општине Кањижа (стр.28.)
4.    Предлог Кодекса понашања службеника и намештеника Општинске управе општине Кањижа (стр.33.)
5.    Предлог Одлуке о отуђењу непокретности уписане у ЛН бр. 8365, к.о. Хоргош, на парц. бр. 1532/2 к.о. Хоргош, број посебног дела 6. из јавне својине општине Кањижа (стр.40.)
6.    Предлог Одлуке о отуђењу непокретности уписане у ЛН бр. 8365, к.о. Хоргош, на парц. бр. 1532/2 к.о. Хоргош, број посебног дела 7. из јавне својине општине Кањижа (стр.45.)
7.    Предлог Одлуке о организацији Општинске управе општине Кањижа (стр.47.)
8.    Предлог Одлуке о прихватању понуде о облику и висини накнаде за експроприсану непокретност уписану у ЛН бр. 8510 к.о. Хоргош на парц. бр. 16790/3 (стр.63.)
9.    Предлог Одлуке о прихватању удела без накнаде у капиталу „FULL PROTECT“ Д.О.О. БЕОГРАД (стр.71.)
10.    Предлог Одлуке о стопама пореза на имовину у општини Кањижа (стр.87.)
11.    Предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности у зони у којој се налази непокретност за утврђивање пореза на имовину за  2021.  годину у општини Кањижа (стр.91.)
12.    Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о стипендирању студената општине Кањижа (стр.94.)
13.    Предлог Одлуке o изменама и допунама Oдлуке о оснивању ОКУ „Cnesa” Кањижа (стр.95.)
14.    Предлог Одлуке o изменама и допунама Oдлуке о оснивању Библиотеке „József Attila” Кањижа (стр.100.)
15.    Предлог Решења о усвајању Извештајa о остварењу Одлуке о буџету општине Кањижа       за период јануар–септембар 2020. године (стр.103.)
16.    Предлог Решења о давању сагласности на I. Измену Програма пословања Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа за 2020. годину (стр.142.)
17.    Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о цени услуга зимског одржавања општинских, некатегорисаних путева на територији општине Кањижа привредног друштва POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ за сезону: 2020/2021. година (стр.152.)
18.    Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних предузећа на територији општине Кањижа за период 1. јануар–30. септембар 2020. године (стр.158.)
19.    Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе
,,Карас Каролина“, Хоргош
(стр.170.)
20.    Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Кањижа (стр.176.)
21.    Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе
„Арањ Јанош“ Трешњевац
(стр.181.)
22.    Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Пољопривредно-техничког средњошколског центра „Беседеш Јожеф“ Кањижа (стр.187.)
23.    Предлог Решења о разрешењу и именовању Школског одбора Основне музичке школе Кањижа (стр.192.)
24.    Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Предшколске установе „Наши бисери“ (стр.197.)
25.    Предлог Решења о разрешењу Комисије за месну самоуправу (стр.203.)  
26.     Предлог Решења о именовању Савета за месну самоуправу (стр.204.)  
27.    Одборничка питањаПредлог за допуну дневног реда IV седнице Скупшине општине Кањижа