Јавни конкурси за закуп непокретности

14.06.2019.
  

Комисија за пословни простор расписује јавне огласе за прикупљање писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини.

Пријаве са документацијом подносе се у затвореној коверти поштом или лично на адресу: Општина Кањижа, Трг Главни  бр.1, 24420 Кањижа.

На полеђини коверте навести име, адресу седишта и број телефона понуђача, као и име контакт особе.

Рок за достављање понуда је 24.06.2019. године, до 12,00 часова.

Благовременом се сматра пријава која стигне на адресу закуподавца најкасније до 24.06.2019. године до 12,00 часова (без обзира на начин достављања). Неблаговремене и непотпуне понуде неће се узети у разматрање!

 

Јавни оглас – Карађорђева бр. 31., Кањижа – јавни оглас, образац понуде

Јавни оглас – Новокнежевачки пут бр. 5., Кањижа – јавни оглас, образац понуде

Јавни оглас – Маршала Тита бр. 26., Мартонош – јавни оглас, образац понуде

Јавни оглас – Братства јединства бр. 10., Мале Пијаце – јавни оглас, образац понуде

Јавни оглас – Велика бр. 2., Хоргош – јавни оглас, образац понуде

Јавни оглас – Дамјанићева бр. 2., Кањижа_1 – јавни оглас, образац понуде

Јавни оглас – Дамјанићева бр. 2., Кањижа_2 – јавни оглас, образац понуде