Јавни увид у Нацрт просторног плана и извештај о стратешкој процени утицаја

15.04.2024.
  
Јавни увид у Нацрт просторног плана и извештај о стратешкој процени утицаја Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине оглашава јавни увид у Нацрт просторног...

Рани јавни увид – нова примопредајна гасна станица „Хоргош“

21.03.2024.
   
Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12,...

Јавна презентација урбанистичког пројекта дела трасе обилазнице

23.02.2024.
   
Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка,...

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу атлетске стазе

23.02.2024.
   
Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка,...

Јавни увид у Нацрт Планa детаљне регулације подручја соларне електране

03.01.2024.
   
Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12,...