Саобраћајна инспекција

Саобраћајна инспекција спроводи радње у управном поступку, излази на терен по представкама грађана и ради по службеној дужности сагласно одредбама и у оквиру надлежности утврђене Законом о путевима („Службени гласник РС“ бр. 41/2018 и 95/2018 – др. закон), Законом о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС“ бр. 68/15 и 41/2018), Законом о превозу терета у друмском саобраћају („Службени гласник РС“ бр. 68/15 и 41/2018),Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“ бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018 и 23/2019) и осталим подзаконским актима донетим на основу ових Закона.

БАЛАЖ БАЈТАИ, инспектор за саобраћај и путеве
Адреса: Трг Главни 1, 24420 Кањижа
Телефон: 024/ 876 – 166 лок. 246
Мобилни: 064/ 80 62 103
Е-пошта: balage@kanjiza.rs

Обрасци:

План рада


Годишњи извештај


Контролне листе

Контролне листе, у складу са Законом о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/2015, 44/2018 - др. закон и 95/2018) јесу документи који садрже списак приоритетних питања провере и других радњи за које је инспекција овлашћена, одређених према тежини могућих штетних последица у одређеној области сагласно правилима о процени ризика, и предмет и обим провере. Контролне листе нису непромењиве, односно инспекција има обавезу да најмање два пута годишње преиспитује њихову садржину и, ако утврди да је то оправдано, да је мења и допуњава.

Kонтролне листе саобраћајне инспекције: