XVII седница Скупштине општине Кањижа

22.09.2022.
  

29. септембра 2022. (четвртак) са почетком 10.00 часова у великој сали градске куће у Кањижи, Трг Главни бр. 1. се одржава X седница Скупштине општине Кањижа.

 

Позивница

 

ДНЕВНИ РЕД :

– Усвајање записника са 16. седнице и 7. ванредне седнице Скупштине општине Кањижа (стр. 3.)

 1. Предлог Решења о разрешењу члана Општинског већа општине Кањижа (Жомбор Ујвари) (стр. 8.)
 2. Избор члана Општинског већа општине Кањижа (стр. 9.)
 3. Предлог Oдлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насеља Кањижа (стр. 11.)
 4. Предлог Одлуке о доношењу Планa детаљне регулације за део радне зоне број 13 у КО Мартонош (стр. 101.)
 5. Предлог Одлуке о одузимању права коришћења на непокретности у јавној својини Општине Кањижа уписаној у ЛН бр. 275 к.о. Ором, парц.бр. 867 од Основне школе „Арањ Јанош“ Трешњевац и преносу права коришћења Месној заједници Ором (стр. 146.)
 6. Предлог Одлуке о додели јавних признања општине Кањижа за 2022. годину (стр. 150.)
 7. Предлог Решења о усвајању Извештајa о остварењу Одлуке о буџету општине Кањижа за период јануар –јун 2022. године (стр. 155.)
 8. Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада Историјског архива, Сента за 2023. годину (стр. 190.)
 9. Предлог Решења о давању сагласности на План рада и Финансијски план Образовно-културне установе ,,CNESA“, Кањижа за 2023. годину (стр. 200.)
 10. Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Библиотеке „József Attila“ Кањижа за 2023. годину (стр. 214.)
 11. Предлог Решења о давању сагласности на План рада и Финансијски план Регионалног креативног атељеа Кањижа за 2023. годину (стр. 227.)
 12. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о  расподели добити за 2021. годину Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица (стр. 238.)
 13. Предлог Решења о усвајању Извештаја о степену реализације програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2021. годину (стр. 241.)
 14. Предлог Решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја  Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за период 2022-2026 (стр. 318.)
 15. Предлог Решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја  Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за период 2022-2031 (стр. 344.)  
 16. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о покрићу губитка привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ (стр. 370.)
 17. Предлог Решења о усвајању Извештаја о реализацији Програма пословања привредног друштва „POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ“ за 2021. годину (стр. 372.)
 18. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа (стр. 392.)
 19. Предлог Решења о усвајању Извештаја о реализацији Програма пословања Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа за 2021. годину (стр. 395.)
 20. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних предузећа на територији општине Кањижа за период 1. јануар-30. јун 2022. године и закључак о усвајању истог (стр. 449.)
 21. Предлог Решења о именовању чланова и заменика чланова Локалног савета родитеља општине Кањижа за радну 2022/2023. годину (стр. 460.)
 22. Одборничка питања