II седница Скупштине општине Кањижа

10.09.2020.
  

17. И 18. СЕПТЕМБАР 2020.  (ЧЕТВРТАК И ПЕТАК) СА ПОЧЕТКОМ У 10.00 ЧАСОВА У
ВЕЛИКОЈ САЛИ ГРАДСКЕ КУЋЕ У КАЊИЖИ, ТРГ ГЛАВНИ БР. 1. се одржава II седница Скупштине општине Кањижа.

Позивница

ДНЕВНИ РЕД:

За 17. септембар:

Усвајање записника са конститутивне седнице Скупштине општине Кањижа (стр.5.)
1.    Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Кањижа (РЕЖЕ ДОМОНКОШ) (11.стр.)
2.    Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Кањижа (ЧАБА ШАРЊАИ) (18.стр.)
3.    Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Кањижа (МИЛОШ КРАВИЋ) (20.стр.)
4.    Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Кањижа (ЕРВИН БЕХАРОВИЋ) (21.стр.)
5.    Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Кањижа (ЂОРЂЕ ТОДИЋ) (22.стр.)
6.    Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Кањижа за 2019. годину (ПРИЛОГ 1)
7.    Предлог Решења о  усвајању Извештаја независног ревизора о обављеној ревизији нацрта Завршног рачуна буџета општине Кањижа за 2019. годину (ПРИЛОГ 1)
8.    Предлог Решења о усвајању Извештајa о остварењу Одлуке о буџету општине Кањижа за период јануар –јун 2020. године (ПРИЛОГ 1)

9.    Предлог Одлуке о категоризацији општинских путева и улица на територији општине Кањижа (23.стр.)
10.    Предлог Одлуке о изградњи, одржању, заштити и управљању некатегорисаним путевима (27.стр.)
11.    Предлог Одлуке о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Кањижа за програме/пројекте од јавног интереса које реализхују удружења (36.стр.)
12.    Предлог Одлуке о одузимању права коришћења на непокретностима у јавној својини
општине Кањижа
(57.стр.)
13.    Предлог Одлуке о отуђењу непокретности уписане у ЛН бр. 5814 КО Кањижа парц. бр. 10658 из јавне својине општине Кањижа (59.стр.)
14.    Предлог Одлуке о усвајању годишњег ликвидационог извештаја Јавног предузећа за уређење насеља општине Кањижа у ликвидацији , за период од 1.1.2019. године до 31.12.2019. године (67.стр.)
15.    Предлог Одлуке о поступку предлагања кандидата за чланове надзорног одбора јавног предузећа чији је оснивач општина Кањижа (78.стр.)
16.    Предлог Одлуке о измени Одлуке о главном урбанисти општине Кањижа (83.стр.)
17.    Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица у органима општине Кањижа (84.стр.)
18.    Предлог Одлуке о изменама Одлуке о накнадама одборника и чланова радних тела Скупштине општине Кањижа (87.стр.)
19.    Предлог Одлуке о  престанку важења Одлуке о пружању услуга правне помоћи у општини Кањижa (89.стр.)
20.    Предлог Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Кањижа за 2020. годину (ЦД)

За 18. септембар:

21.    Извештај о раду Општинске управе у 2019. години (ПРИЛОГ 2.)
22.    Извештај о раду Историјског архива Сента у 2019. години (ПРИЛОГ 2.)
23.    Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације општине Кањижа за 2019. годину (ПРИЛОГ 2.)
24.    Извештај о раду Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2019. годину (ПРИЛОГ 2.)
25.    Извештај о раду Спортског савеза општине Кањижа за 2019. годину (ПРИЛОГ 2.)
26.    Извештај о раду Информационог центра за развој Потиског региона за 2019. годину (ПРИЛОГ 2.)
27.    Извештај о раду Центра за пружање услуга социјалне заштите општине  Кањижа за 2019. годину (ПРИЛОГ 2.)
28.    Извештај о раду Центра за социјални рад Кањижа за 2019. годину (ПРИЛОГ 2.)
29.    Извештај о раду Дома здравља Кањижа за 2019. годину (ПРИЛОГ 2.)
30.    Извештај о раду Црвеног крста Кањижа за 2019. годину (ПРИЛОГ 2.)
31.    Извештај о раду Библиотеке „Јожеф Атила“ Кањижа у 2019. години (ПРИЛОГ 2.)
32.    Програм рада и Финансијски план Библиотеке „Јожеф Атила“ Кањижа за 2021. годину (ПРИЛОГ 2.)
33.    Извештај о раду Образовно-културне установе „Cnesa“ Кањижа за 2019. годину (ПРИЛОГ 2.)
34.    Програм рада и Финансијски план Образовно-културне установе „Cnesa“ Кањижа за 2021. годину (ПРИЛОГ 2.)
35.    Предлог Решења о давању сагласности на Ценовник Образовно-културне установе „Cnesa“ Кањижа (ПРИЛОГ 2.)

36.    Извештај о раду Регионалног креативног атељеа Кањижа за 2019. годину (22.стр.)
37.    Програм рада и Финансијски план Регионалног креативног атељеа Кањижа за 2021. годину (ПРИЛОГ 2.)
38.    Предлог Решења о  усвајању Извештаја о степену реализације програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2019. годину (ПРИЛОГ 2.)
39.    Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о расподели добити за 2019. годину Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица (ПРИЛОГ 2.)
40.    Предлог Решења о усвајању Извештаја о реализацији Програма пословања привредног друштва „POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ“ за 2019. годину (ПРИЛОГ 2.)
41.    Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о покрићу губитка привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ (ПРИЛОГ 2.)
42.    Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о цени услуга из области водоснабдевања и одвођења отпадних вода привредног друштва POTISKI VODO-VODI - TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ (ПРИЛОГ 2.)
43.    Предлог Решења о усвајању Извештаја о реализацији Програма пословања Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа за 2019. годину (ПРИЛОГ 2.)
44.    Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа (ПРИЛОГ 2.)
45.    Предлог Решења o давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о цени зоохигијенских услуга Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа (ПРИЛОГ 2.)
46.    Предлог Решења o давању сагласности на Одлуку о цени грађевинских и инжењерских услуга Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа (ПРИЛОГ 2.)
47.    Предлог Решења o давању сагласности на Одлуку о цени погребних услуга Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа (ПРИЛОГ 2.)
48.    Предлог Решења о o давању сагласности на Одлуку о  цени услуга на отвореном базену у Кањижи Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа (ПРИЛОГ 2.)
49.    Предлог Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних предузећа на територији општине Кањижа за период 1. јануар-30. јун 2020. године и Нацрт Закључака о усвајању истог (ПРИЛОГ 2.)

50.    Предлог Решења о разрешењу и именовању представника и заменика представника општине Кањижа у Скупштину Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица (91.стр.)
51.    Предлог Решења о разрешењу Савета за локалну самоуправу (94.стр.)
52.    Предлог Решења о разрешењу Савета за буџет и финансије (95.стр.)
53.    Предлог Решења о разрешењу Савета за комунално-стамбене делатности, грађевинско земљиште, урбанизам и саобраћај (96.стр.)
54.    Предлог Решења о разрешењу Савета за привредна питања и предузетништво (97.стр.)
55.    Предлог Решења о разрешењу Савета за пољоприведу и заштиту животне средине (98.стр.)
56.    Предлог Решења о разрешењу Савета за културу и образовање (99.стр.)
57.    Предлог Решења о разрешењу Савета за омладину и спорт (100.стр.)
58.    Предлог Решења о разрешењу Савета за социјалну и дечију заштиту и борачко-инвалидска питања (101.стр.)
59.    Предлог Решења о разрешењу Комисије за прописе, представке и предлоге (102.стр.)
60.    Предлог Решења о разрешењу Комисије за споменике и називе улица и тргова (103.стр.)
61.    Предлог Решења о разрешењу Комисије за процену и утврђивање прометне вредности непокретности и права (104.стр.)
62.    Предлог Решења о разрешењу Комисије за признања (105.стр.)
63.    Предлог Решења о именовању Савета за локалну самоуправу (106.стр.)
64.    Предлог Решења о именовању Савета за буџет и финансије (108.стр.)
65.    Предлог Решења о именовању Савета за комунално-стамбене делатности, грађевинско земљиште, урбанизам и саобраћај (110.стр.)
66.    Предлог Решења о именовању Савета за привредна питања и предузетништво (112.стр.)
67.    Предлог Решења о именовању Савета за пољоприведу и заштиту животне средине (114.стр.)
68.    Предлог Решења о именовању Савета за културу и образовање (116.стр.)
69.    Предлог Решења о именовању Савета за омладину и спорт (118.стр.)
70.    Предлог Решења о именовању Савета за социјалну и дечију заштиту и борачко-инвалидска питања (120.стр.)
71.    Предлог Решења о именовању Комисије за прописе, представке и предлоге (122.стр.)
72.    Предлог Решења о именовању Комисије за споменике и називе улица и тргова (124.стр.)
73.    Предлог Решења о именовању Комисије за процену и утврђивање прометне вредности непокретности и права (126.стр.)
74.    Предлог Решења о именовању Комисије за признања (128.стр.)
75.    Одборничка питања