РЕГИСТРАЦИЈА СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА

13.07.2017.
 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Дана 12. јуна 2017.године, почиње регистрација стамбених заједница које се налазе на територији општине Кањижа, подношењем пријаве за регистрацију Одсеку за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Кањижа, с обзиром да је дана 12. јуна 2017. године почео са радом Регистар стамбених заједница у Републичком геодетском заводу.

 

Ступањем на снагу Закона о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС“, бр. 104/16) дана 31.12.2016. године престао је да важи Закон о одржавању стамбених зграда („Сл. гласник РС“, бр. 44/95 и 88/2011).

 

Новим Законом о становању и одржавању зграда прописана је обавеза скупштина или савета зграда који су формирани у складу са прописима који су важили до ступања на снагу овог закона, односно ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ, као и обавеза власника посебних делова зграде у којој није формирана скупштина или савет зграде, ДА У РОКУ ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ ОД ДАНА ПОЧЕТКА РАДА РЕГИСТРА изврше регистрацију стамбене заједнице подношењем пријаве регистру од стране управника или другог законом овлашћеног лица у складу са чл. 22. и 23. Закона о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС“, бр.104/16).

 

У складу са чл. 19. Закона о становању и одржавању зграда у поступку регистрације Регистратор искључиво врши проверу испуњености формалних услова за упис података у Регистар, који су предмет регистрације и објављивања, на основу чињеница из пријаве и приложених докумената, без испитивања тачности чињеница из пријаве, веродостојности приложених докумената и правилности и законитости поступака у којима су документи донети.

 

Документација и прописи за регистрацију стамбене заједнице:

1. Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице

2. Додатак пријави

3. Образац пријаве за ажурирање података

4. Огледни примерак записника са седнице стамбене заједнице

5. Потребна документација за регистрацију стамбене заједнице

6. Закон о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС“, бр.104/16)

7. Правилник о садржини регистра и документацији потребној за регистрацију и евиденцију података о стамбеним заједницама, као и начину подношења података и докумената („Сл. гласник РС“, бр. 49/17)

 8. Правилник о програму испита и начину полагања испита, условима за стицање и одузимање лиценце за професионалног управника и садржини регистра професионалних управника („Сл. гласник РС“, бр. 41/17)

9. Правилник о врсти, обиму и динамици активности текућег и инвестиционог одржавања зграда и начину сачињавања програма одржавања („Сл. гласник РС“, бр. 54/17)

10. Правилник о образсцу извештаја у вези са стамбеним потребама, условима становања и програмима стамбене подршке у јединици локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 52/17)


 


 

Контакт особа:

____________________________, _________________________, тел. ______________  

E-mail: ____________________________

 Корисни линкови:

 - База јединствене евиденције РГЗ-а

http://katastar.rgz.gov.rs/StambeneZajednice