Јавна презентација урбанистичког пројекта

25.07.2023.
   
Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка,...

Рани јавни увид – соларна електрана Мартонош

19.07.2023.
   
Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12,...

Рани јавни увид у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Кањишки јараши“

06.07.2023.
  
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине у складу са чланом 45a. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72 /09, 81/09 –...

Захтев у вези издавања интегралне дозволе за управљање отпадом

22.05.2023.
 
Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чл. 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр....

Јавна презентација урбанистичког пројекта

10.03.2023.
  
Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка,...

Рани јавни увид

12.01.2023.
  
Рани јавни увид у План детаљне регулације општинског пута, од општинског пута бр. 27-2 до прикључка на ДП IIB реда бр. 300 у КО Ором и Мале...