Нацрт Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Кањижа

17.06.2024.
   

Јавни увид у План детаљне регулације за изградњу нове примопредајне гасне станице
У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) Одељење за грађевинске послове Општинска управа општине Кањижа оглашава     

ЈАВНИ УВИД
Нацрта Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Кањижа бр. Е-2895 од маја 2024. године, по скраћеном поступку

Јавни увид у Нацрт Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Кањижа бр. Е-2895 од маја 2024. године, по скраћеном поступку, одржаће се у трајању од 15 дана, од дана 17. јуна до 1. јула 2024. године.
Нацрт Плана биће изложен на јавни увид у згради општине Кањижа, Трг Главни. бр. 1., Кањижа, у канцеларији бр. 7A. и  бр.23, сваког радног дана у времену од 8:00 до 12:00 сати. У дигиталном облику материјал се излаже на званичној интернет адреси Општине Кањижа (www.kanjiza.rs).
Примедбе и сугестије на Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Кањижа, физичка и правна лица могу доставити у писаној форми, у писарници Општине Кањижа, Трг Главни бр. 1., канцеларија бр. 2., у току трајања јавног увида, најкасније до дана 1. јула 2024. године.
Јавна седница Комисије за планове општине Кањижа, на којој ће бити размотрене достављене примедбе током јавног увида, биће одржана дана 10. јула 2024. године, са почетком у 13:00 часова у Малој сали зграде Општинске управе општине Кањижа, Трг Главни бр.1 Кањижа.
Јавној седници могу да присуствују и усмено образложе поднете примедбе, физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида.

Руководилац одељења за грађевинске послове
Даниел Нађ Немеди мастер правник

 

Оглас

Документација