Јавни оглас за отуђење непокретности

18.10.2018.
 
На основу члана 99. став 1 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13...

Јавни оглас за отуђење дела непокретности

11.06.2018.
 
На основу члана 27. став 10.  Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон, 108/16 и 113/17), члана 19....

Јавна презентација урбанистичког пројекта

07.06.2018.
   
Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Кањижа на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 -...

Давање у закуп непокретности

31.05.2018.
 
ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН. БР. 5814 КО КАЊИЖА ПАРЦ. БР. 559 У...

Јавна презентација урбанистичког пројекта

19.04.2018.
   
Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Кањижа на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 -...

Јавна презентација урбанистичког пројекта

29.03.2018.
 
У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -...