Инспекција за заштиту животне средине

Инспекција за заштиту животне средине спроводи радње у управном поступку, излази на терен на основу поднетих захтева за излазак инспекције, по пријавама грађана и врши послове по службеној дужности у складу са Законом о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, бр. 36/2015, 44/2018 - др. закон и 95/2018), Законом о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тум.), Законом о прекршајима („Сл. гласник РС“, бр. 65/2013, 13/2016, 98/2016 - одлука УС, 91/2019 и 91/2019 - др. закон), Законом о кривичном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014 и 35/2019), Кривичним закоником („Сл. гласник РС“, бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019), Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон), Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009), Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. закон), Законом о хемикалијама („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 и 25/2015), Законом о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр., 14/2016 и 95/2018 - др. закон), Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 10/2013), Законом о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 88/2010), Законом о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009), Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004 и 25/2015) и важећим подзаконским актима.


АТИЛА ШАФРАЊ, инспектор за заштиту животне средине
Адреса: Трг Главни 1, 24420 Кањижа
Телефон: 024/ 876 – 166 лок. 246
Мобилни: 064/ 80 62 092
Е-пошта: sati@kanjiza.rs


Обрасци:

План рада


Годишњи извештај


Контролне листе

Контролне листе, у складу са Законом о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/2015, 44/2018 - др. закон и 95/2018) јесу документи који садрже списак приоритетних питања провере и других радњи за које је инспекција овлашћена, одређених према тежини могућих штетних последица у одређеној области сагласно правилима о процени ризика, и предмет и обим провере. Контролне листе нису непромењиве, односно инспекција има обавезу да најмање два пута годишње преиспитује њихову садржину и, ако утврди да је то оправдано, да је мења и допуњава.

Kонтролне листе инспекције за заштиту животне средине доступне су на линку:

https://www.ekologija.gov.rs/dozvole-obrasci/spisak-kontrolnih-listi-u-sektoru-inspekcije-za-zastitu-zivotne-sredine/