Рани јавни увид – соларна електрана у Мартоношу

07.09.2023.
   

Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. Закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и чл. 37. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр. 32/2019), оглашава

Рани јавни увид 
у План детаљне регулације подручја соларне електране “B2 Sun Power” у К.О. Мартонош 

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, у периоду од 7. септембра до 21. септембра 2023. године, сваког радног дана од 8.00 до 12.00 часова, у згради општине Кањижа, Трг Главни бр. 1, Кањижа, у канцеларији бр. 7A. У дигиталном облику материјал се излаже на званичној интернет презентацији општине Кањижа (www.kanjiza.rs).
Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа, као носилац израде Плана детаљне регулације, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.
Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора за изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.
Физичка и правна лица могу доставити примедбе и сугестије, у писаној форми, у писарници општине Кањижа, Трг Главни бр. 1, канцеларија бр. 2, у току трајања раног јавног увида, најкасније до 21. септембра 2023. године.

 

Даниел Нађ Немеди маст.правник
руководилац Одељења за грађевинске пословe

 

Оглас 
Елаборат за рани јавни увид 


Графички прикази: 
- Постојећа намена 
- Планирана намена 


Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације 

План детаљне регулације подручја соларне електране „B2 Sun Power” у К.О. Мартонош у општини Кањижа