XX седница Скупштине општине Кањижа

23.12.2022.
  

29. децембра 2022. (четвртак) са почетком 10.00 часова у великој сали градске куће у Кањижи, Трг Главни бр. 1. се одржава XX седница Скупштине општине Кањижа.

Позивница

ДНЕВНИ РЕД:

Усвајање записника са 19. седнице Скупштине општине Кањижа (стр. 3.)

 1. Предлог Одлуке о констатовању престанка мандата одборнику Скупштине општине Кањижа (МИЛОШ КРАВИЋ) (стр. 8.)
 2. Предлог Одлуке о буџету општине Кањижа за 2023. годину (стр. 10.)
 3. Предлог Кадровског плана Општинске управе и Општинског правобранилаштва општине Кањижа за 2023. годину (стр. 53.)
 4. Предлог Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Кањижа за 2022. годину (стр. 58.)
 5. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу соларне електране „Солар-про“ у  КО Кањижа и КО Мартонош  (стр. 60.)
 6. Предлог Одлуке о давању сагласности и усвајању предлога Пројекта јавно-приватног партнерства у циљу обављања послова комуналне делатности зоохигијене – спровођења мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама Општине Кањижа (стр. 67.)
 7. Предлог Одлуке о предлогу Влади Републике Србије да донесе одлуку о давању на коришћење непокретности уписаних у ЛН бр. 1340 к.о. Хоргош Општини Кањижа (стр. 69.)
 8. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о локалним  комуналним таксама (стр. 71.)
 9. Предлог Одлуке о измени Одлуке о општинским административним таксама (стр. 74.)
 10. Предлог Годишњег програма уређивања грађевинског земљишта општине Кањижа за 2023. годину (стр. 76.)
 11. Предлог Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Кањижа за 2023. годину (стр. 86.)
 12. Предлог Решења о давању сагласности на Програм уређења, одржавања и заштите јавних зелених површина  Јавног предузећа за комуналне делатности „Комуналац“ Кањижа за 2023. годину (стр. 89.)
 13. Предлог Решења о давању сагласности на  I Измене и допуне Средњорочног плана пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа за 2022-2026. године (стр. 100.)
 14. Предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања  Јавног предузећа за комуналне делатности „Комуналац“ Кањижа за 2023. годину стр. (108.)
 15. Предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања  привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ  за 2023. годину (стр. 145.)
 16. Предлог Решења о давању сагласности на Aнекс бр. 1 Колективног уговора привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ (стр. 198.)
 17. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних предузећа на територији општине Кањижа за период 1. јануар-30. септембар 2022. године и закључак о усвајању истог (стр. 207.)
 18. Предлог Решења о разрешењу Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа (стр. 219.)
 19. Предлог Решења о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа (стр. 222.)
 20. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника Савета за буџет и финансије (стр. 224.)
 21. Одборничка питања