XVI седница Скупштине општине Кањижа

23.06.2022.
  

30. јуна 2022. (четвртак) са почетком 10.00 часова у великој сали градске куће у Кањижи, Трг Главни бр. 1. се одржава XV седница Скупштине општине Кањижа.

 

Позивница

 

Дневни ред:

 

– Усвајање записника са 15. седнице Скупштине општине Кањижа (стр. 3.)

1. Предлог Одлуке о завршном рачуну општине Кањижа за 2021. годину (стр. 6.)

2. Предлог Решења о усвајању Извештаја Државне ревизорске институције о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања општине Кањижа за 2021. годину (стр. 79.)

3. Предлог Одлуке о прибављању непокретности уписане у лн бр. 684 к.о. Ором, парц. бр. 500/2 у јавну својину општине Кањижа непосредном погодбом (стр. 102.)

4. Предлог Одлуке о прибављању непокретности уписане у лн бр.  3006 к.о. Кањижа, парц. бр. 979 у јавну својину општине Кањижа непосредном погодбом (стр. 106)

5. Предлог Одлуке о прибављању непокретности уписане у лн бр. 3149 к.о. Кањижа, парц. бр. 2950 у јавну својину општине Кањижа непосредном погодбом (стр. 110.)

6. Предлог Одлуке о прибављању непокретности уписане у лн бр. 5085 к.о. Кањижа, парц. бр. 7430/3 у јавну својину општине Кањижа непосредном погодбом (стр. 114.)

7. Предлог Одлуке о покретању поступка за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства у циљу обављања послова комуналне делатности зоохигијене – спровођења мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама општине Кањижа (стр. 118.)

8. Предлог Одлуке о саветнику за заштиту права пацијената на територији општине Кањижа (стр. 120.)

9. Предлог Решења o давању сагласности на Одлуку о усвајању Јединичног ценовника за услугу инвестиционог и текућег одржавања јавне канализације за атмосферске воде на територији општине Кањижа у 2022.-2023. години привредног друштва POTISKI VODOVODI- TISZA MENTI VIZMUVEK D.O.O. HORGOŠ (стр. 122.)

10. Предлог Решења о о давању сагласности на  II. Измене Програма пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI- TISZAMENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ за 2022. годину (стр. 136.)

11. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних предузећа на територији општине Кањижа за период 1. јануар- 31. децембар 2021. годинe (стр. 156.)

12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних предузећа на територији општине Кањижа за период 1. јануар- 31. март 2022. године (стр. 168.)

13. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Општинског штаба за ванредне ситуације (стр. 179.)

14. Одборничка питања