XV седница Скупштине општине Кањижа

19.05.2022.
  

26. маја 2021. (четвртак) са почетком 10.00 часова у великој сали градске куће у Кањижи, Трг Главни бр. 1. се одржава XV седница Скупштине општине Кањижа.

 

Позивница

 

ДНЕВНИ РЕД:

– Усвајање записника са 6. ванредне седнице и 14. седнице Скупштине општине Кањижа (стр. 3)

 1. Предлог Одлуке о покретању поступка прибављања у јавну својину непокретности уписане у ЛН бр. 684 КО Ором, парц. бр.  500/2, непосредном погодбом по тржишној вредности (стр. 10.)
 2. Предлог Одлуке о покретању поступка прибављања у јавну својину непокретности уписане у ЛН бр. 3006 КО Кањижа, парц. бр. 979,  непосредном погодбом по тржишној вредности (стр. 13.)
 3. Предлог Одлуке о покретању поступка прибављања у јавну својину непокретности уписане у ЛН бр. 5085 КО Кањижа, парц. бр. 7430/3,  непосредном погодбом по тржишној вредности (стр. 17.)
 4. Предлог Одлуке о преносу права јавне својине на непокретностима у јавној својини општине Кањижа, без накнаде на Републику Србију, ради реконструкције и доградње граничног прелаза Хоргош (стр. 20.)
 5. Предлог Одлуке о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја Јавног предузећа за уређење насеља општине Кањижа у ликвидацији , за период од 1.1.2021. године до 31.12.2021. године (стр. 33.)
 6. Предлог Решења о давању сагласности на  I. Измену Програма пословања Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа за 2022. годину (стр. 44.)
 7. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Регионалног креативног атељеа Кањижа (стр. 59.)
 8. Предлог Одлуке о образовању Савета за здравље општине Кањижа (стр. 63.)
 9. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Карас Каролина“ Хоргош (стр. 67.)
 10. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Библиотеке „Јожеф Атила“ Кањижа (стр. 71.)
 11. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Управног и одбора Образовно-културе установе „Cnesa“ Кањижа (стр. 76.)
 12. Предлог Решења о давању претходне сагласности за расписивање и спровођење јавног конкурса за именовање директора Библиотеке „Јожеф Атила“ Кањижа (стр. 82.)
 13. Одборничка питања