III седница Скупштине општине Кањижа

08.10.2020.
  

15 октобар 2020. (четвртак) са почетком 10.00 часова у
великој сали градске куће у Кањижи, Трг Главни бр. 1. се одржава III седница Скупштине општине Кањижа.

Позивница

ДНЕВНИ РЕД:

Усвајање записника са 2. седнице Скупштине општине Кањижа (стр.3.)
1.    Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Кањижа (ЧАБА ШАРЊАИ) (стр.17.)
2.    Предлог Одлуке о давању на коришћење неизграђеног грађевинског земљишта за привремено постављање монтажних гаража (стр.19.)
3.    Предлог Одлуке о оглашавању на територији општине Кањижа (стр.28.)
4.    Предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације Туристичко спортско рекреационог комплекса у Орому (стр.40.)
5.    Предлог Одлуке о покретању поступка за отуђење непокретности из јавне својине општине Кањижа, објављивањем јавног огласа о спровођењу поступка за прикупљање писмених понуда (стр.44.)
6.    Предлог Олдуке о додели јавних признања општине Кањижа за 2020. годину (стр.50.)
7.    Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Кањижа за 2020. годину (стр.55.)
8.    Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Основне музичке школе Кањижа у школској 2019/2020. години (ПРИЛОГ)
9.    Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи план рада Основне музичке школа Кањижа за школску 2020/2021. годину (ПРИЛОГ)
10.    Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Предшколске установе „Наши бисери“ у школској 2019/2020. години (ПРИЛОГ)
11.    Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Наши бисери“  за радну 2020/2021. годину (ПРИЛОГ)
12.    Предлог Решења о  утврђивању већег, односно мањег броја деце у васпитним групама у Предшколској установи „Наши бисери“ Кањижа у радној 2020/2021. години (ПРИЛОГ)

13.    Предлог Решења о давању сагласности на Другу измену програма пословања за 2020. годину привредног друштва POTISKI VODOVODI- TISZA MENTI VIZMUVEK D.O.O. HORGOŠ (стр.90.)
14.    Предлог Решења о усвајању Локалног акционог плана за младе општине Кањижа за период од 2020. до 2025. године (стр.100.)
15.    Предлог Решења о именовању чланова и заменика чланова Локалног Савета родитеља општине Кањижа за радну 2020/2021. годину (стр.140.)
16.    Предлог Решења о разрешењу и именовању заменика председника Савета за здравље општине Кањижа (стр.149.)
17.    Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Општинског штаба за ванредне ситуације (стр.151.)
18.    Одборничка питања

 

Предлог за допуну дневног реда III Седмице Скупштине општине Кањижа