База података о стамбеним заједницама

16.06.2017.
   

Одсек за грађевинске и инспекцијске послове, Одељења за привреду, финансије и развој, Општинска управа општине Кањижа, решавајући по упутству МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНСФРАСТРУКТУРЕ, Сектора за стамбену и архитектонску политику, комуналне делатности и енергетску ефикасност на основу којег Републички геодетски завод у складу са чланом 21. Закона о становању и одржавању зграда („Сл. гласник, број 104/2016, у даљем тексту: Закон) који је ступио на снагу 31. 12. 2016. године, води јединствену, централну, јавну, електронску базу података у којој су обједињени подаци о стамбеним заједницама из свих регистара на територији Републике Србије такозвану –Јединствену евиденцију-.

Регистар стамбених заједница на основу члана 18. Закона води Јединица локалне самоуправе, која организује рад Регистра према својој територијалној надлежности и у складу са својим овлашћењем.

На основу горе наведеног Одсек за грађевинске и инспекцијске послове, Одељења за привреду, финансије и развој, Општинска управа општине Кањижа, омогућава приступ потребној документације за регистрацију стамбене заједнице на сајту локалне самоуправе уз могућност преузимања исте ( www. kanjiza.rs, или информација преко телефона 024/875-166, лок. 246 и 238).

Контакт особа:

Регистратор: Газдаг Миклош ком. инс.

E-mail: miki@kanjiza.rs, бр. тел. 024/875-166, лок. 246

Заменик регистратора: Шафрањ Атила шеф Одсека за грађ. и инсп. послове

E-mail: sati@kanjiza.rs, бр. тел. 024/875-166, лок. 238

Корисни линкови:

- База јединствене евиденције РГЗ-а: http://katastar.rgz.gov.rs/StambeneZajednice

Прилози:

-              потребна документација за регистрацију стамбене заједнице

-              образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице

-              додатак пријави

-              одлуку за..

 

ПОТРЕБНА ДОКУМНТАЦИЈА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Уз попуњен образац пријаве, у зависности од врсте регистрације (упис стамбене заједнице, регистрација промене или брисања података и докумената о стамбеној заједнице / управнику / професионалном управнику), прилаже се одговарајућа потребна документација.

 

01           За стамбену заједницу која има управника (пријаву подноси изабрани управник):

1)            записник са седнице када је донета одлука стамбене заједнице о избору управника;

2)            доказ о уплати административне таксе за регистрацију.

Уколико је стамбена заједница своје међусобне односе, права и обавезе уредила актом о правилима о међусобним односима власника посебних делова – Правила власника, уз пријаву за регистрацију се прилаже и овај акт, који се објављује у Регистру стамбених заједница.

 

02           За стамбену заједницу која има управника (пријаву подноси друго овлашћено лице):

1)            записник са седнице скупштине стамбене заједнице када је донета одлука о избору управника, са овлашћењем другом лицу за упис стамбене заједнице у Регистар;

2)            доказ о уплати административне таксе за регистрацију.

Уколико је стамбена заједница своје међусобне односе, права и обавезе уредила актом о правилима о међусобним односима власника посебних делова – Правила власника, уз пријаву за регистрацију се прилаже и овај акт, који се објављује у Регистру стамбених заједница.

 

03           За стамбену заједницу која има професионалног управника:

1)            записник са седнице када је донета одлука стамбене заједнице о поверавању послова управљања професионалном управнику;

2)            уговор о поверавању послова професионалног управљања између стамбене заједнице и организатора професионалног управљања, уколико је стамбена заједница донела одлуку о поверавању послова управљања професионалном управнику;

3)            доказ о уплати административне таксе за регистрацију.

Уколико је стамбена заједница своје међусобне односе, права и обавезе уредила актом о правилима о међусобним односима власника посебних делова – Правила власника, уз пријаву за регистрацију се прилаже и овај акт, који се објављује у Регистру стамбених заједница.

 

04           За стамбену заједницу која има професионалног управника именованог у поступку принудне управе (пријаву подноси именовани професионални управник):

1)            решење надлежног органа локалне самоуправе о именовању професионалног управника за принудну управу;

2)            доказ о уплати административне таксе за регистрацију.

 

05           За регистрацију промене података или докумената о стамбеној заједници прилаже се доказ о насталим променама:

1)            записник са седнице на којој је донета одлука о формирању нове стамбене заједнице (уз белешку о поништавању претходне стамбене заједнице), уколико се стамбена заједница формира на начин другачији од претходно регистроване стамбене заједнице (стамбена заједница зграде, улаза, више улаза и сл.);

2)            акт о правилима о међусобним односима власника посебних делова, уколико је стамбена заједница усвојила промене овог акта или је своје међусобне односе, права и обавезе уредила овим актом у складу са Законом;

3)            решење надлежног органа о промени адресе, у случају промене податка о адреси стамбене заједнице (назив улице и кућни број);

4)            доказ о уплати административне таксе.

 

06           За регистрацију брисања података или докумената о стамбеној заједници прилаже се доказ о брисању:

1)            записник са седнице када је донета одлука стамбене заједнице о поништавању регистрованог акта о правилима о међусобним односима власника посебних делова, уколико стамбена заједница своје међусобне односе, права и обавезе неће више уређивати на начин утврђен овим актом;

2)            решење надлежног органа који је издао решење о рушењу зграде, у случају рушења зграде;

3)            доказ о уплати административне таксе.

 

07           За евиденцију уписа, промене или брисања података о стамбеној заједници и згради, уколико се ти подаци не преузимају у електронској форми из регистра који води Републички геодетски завод или из других службених  регистара и/или евиденција, прилаже се:

1)            потврда о додељеном пореском идентификационом броју (ПИБ) и извршеној регистрацији пореског обвезника;

2)            потврда или копија уговора о отвореном текућем рачуну стамбене заједнице.