Грађевинска инспекција

Грађевинска инспекција спроводи радње у управном поступку, излази на терен по представкама грађана и врши послове по службеној дужности у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одл. УС, 50/13 - одл. УС, 98/13 - одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон и 9/2020), Законом о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“, бр. 96/2015, 83/2018 и 81/2020 - одлука УС), Законом о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, бр. 36/2015, 44/2018 - др. закон и 95/2018), Законом о становању и одржавању стамбених зграда ( „Сл. Гласник РС“ бр. 104/2016 и 9/2020 - др. закон) и важећим подзаконским актима.

Обрасци:

План рада


Годишњи извештај


План и програм уклањања објеката


Контролне листе

Контролне листе, у складу са Законом о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/2015, 44/2018 - др. закон и 95/2018) јесу документи који садрже списак приоритетних питања провере и других радњи за које је инспекција овлашћена, одређених према тежини могућих штетних последица у одређеној области сагласно правилима о процени ризика, и предмет и обим провере. Контролне листе нису непромењиве, односно инспекција има обавезу да најмање два пута годишње преиспитује њихову садржину и, ако утврди да је то оправдано, да је мења и допуњава.
Kонтролне листе грађевинске инспекције: https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/kontrolne-liste-odeljenja-za-inspekcijske-poslove-gradjevinarstva