Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу атлетске стазе

23.02.2024.
   

Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др., 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и чланова 88-94. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“ бр. 32/2019) организује

Ј А В Н У  П Р Е З Е Н Т А Ц И Ј У
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Урбанистичко-архитектонска разрада катастарске парцеле број 10657 к.о. Кањижа за изградњу атлетске стазе

Урбанистички пројекат - Урбанистичко-архитектонска разрада катастарске парцеле број 10657 к.о. Кањижа за изградњу атлетске стазе број Е-37/23-УП од децембра 2023. године израдио је „IS“ доо за пројектовање, инжењеринг и консалтинд са седиштем у Ади, ул. 9. маја бр.8.
Јавна презентација Урбанистичког пројекта, одржаће се у трајању од 7 дана, од 23. фебруара до 29. фебруара 2024. године.
Урбанистички пројекат биће изложен на јавну презентацију у згради општине Кањижа, Трг Главни бр. 1., Кањижа, у канцеларији бр. 7а, сваког радног дана у времену од 8:00 до 12:00 сати.
Урбанистички пројекат ће бити на располагању у дигиталном облику на интернет адреси општине Кањижа (www.kanjiza.rs).
Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у Урбанистички пројекат.
Примедбе и сугестије на Урбанистички пројекат, физичка и правна лица могу доставити у писаној форми, у писарници општине Кањижа, Трг Главни бр. 1, канцеларија бр. 2, у току трајања јавне презентације, најкасније до 29. фебруара 2024. године.
                
Руководилац Одељења за грађевинске послове
Даниел Нађ Немеди маст.правник

 

Оглас

Урбанистички пројекат „Урбанистичко-архитектонска разрада катастарске парцеле број 10657 к.о. Кањижа за изградњу атлетске стазе“