Јавни увид у Нацрт Планa детаљне регулације подручја соларне електране

03.01.2024.
   

Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. Закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и чл. 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр. 32/2019), оглашава

ЈАВНИ УВИД 
у Нацрт Плана детаљне регулације подручја соларне електране „B2 Sun Power” у К.О. Мартонош

Јавни увид Нацрта Плана детаљне регулације подручја соларне електране “B2 Sun Power” у К.О. Мартонош одржаће се у трајању од 30 дана, од дана 3. јануара до дана 1. фебруара 2024. године.
Нацрт Плана биће изложен на јавни увид у згради општине Кањижа, Трг Главни. бр. 1., Кањижа, у канцеларији бр. 7A и  бр. 23, сваког радног дана у времену од 8.00 до 12.00 сати. У дигиталном облику материјал се излаже на званичној интернет адреси Општине Кањижа (www.kanjiza.rs).
Примедбе и сугестије на Нацрт Плана детаљне регулације подручја соларне електране “B2 Sun Power” у К.О. Мартонош, физичка и правна лица могу доставити у писаној форми, у писарници Општине Кањижа, Трг Главни бр. 1., канцеларија бр. 2., у току трајања јавног увида, најкасније до дана 1. фебруара 2024. године.
Јавна седница Комисије за планове општине Кањижа, на којој ће бити размотрене достављене примедбе током јавног увида, биће одржана дана 12. фебруара 2024. године, са почетком у 13.00 часова у Малој сали зграде Општинске управе општине Кањижа, Трг Главни бр.1 Кањижа.
Јавној седници могу да присуствују и усмено образложе поднете примедбе, физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида.
Даниел Нађ Немеди мастер правник
руководилац одељења за грађевинске пословe

 

Оглас

Нацрт Плана детаљне регулације подручја соларне електране „B2 Sun Power” у К.О. Мартонош 

Графички део плана