XXVII седницa Скупштине општине Кањижа

07.12.2023.
  

14. децембра 2023. (четвртак) са почетком у 10.00 часова у Великој сали Градске куће у Кањижи, Трг Главни бр. 1. одржава се XXVII седница Скупштине општине Кањижа.

 

Позивница

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д : 

Усвајање записника са 26. седнице Скупштине општине Кањижа (стр. 3.)

 

1. Предлог Одлуке о буџету општине Кањижа за 2024. годину (стр. 7.)

2. Предлог Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Кањижа за 2023. годину (стр. 51.)

3. Предлог Одлуке о покретању поступка за отуђење непокретности уписане у ЛН бр. 8510 КО Хоргош парц. бр.  2638 из јавне својине општине Кањижа објављивањем јавног огласа у поступку јавног надметања (стр. 53.)

4. Предлог Одлуке о доношењу плана детаљне регулације планa детаљне регулације општинског пута, од општинског пута бр. 27-2 до ДП IIБ реда бр. 300 (стр. 56.)

5. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о локалним  комуналним таксама (стр. 96.)

6. Предлог Кадровског плана Општинске управе и Општинског правобранилаштва општине Кањижа за 2024. годину (стр. 99.)

7. Предлог Годишњег програма уређивања грађевинског земљишта општине Кањижа за 2024. годину (стр. 104.)

8. Предлог Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Кањижа за 2024. годину (стр. 114.)

9. Предлог Решења о усвајању Извештаја о стању безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Кањижа за јануар-јун 2023. године (стр. 117.)

10. Предлог Решења о давању сагласности на Програм уређења, одржавања и заштите јавних зелених површина  Јавног предузећа за комуналне делатности „Комуналац“ Кањижа за 2024. годину (стр. 144.)

11. Предлог Решења о давању сагласности на  II Измене и допуне Средњорочног плана пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа за 2022-2026. године (стр. 156.)

12. Предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања  Јавног предузећа за комуналне делатности „Комуналац“ Кањижа за 2024. годину (стр. 163.)

13. Предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања  привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ  за 2024. годину (стр. 235.)

14. Предлог Решења о давању сагласности на Aнекс бр. 2 Колективног уговора привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ (стр. 289.)

15. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних предузећа на територији општине Кањижа за период 1. јануар-30. септембар 2023. године и закључак о усвајању истог (стр. 299..)

16. Предлог Решења о именовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Кањижа (стр. 308.)

17. Одборничка питања

- Допунски материјал