Јавни увид у Нацрт Планa детаљне регулације општинског пута

31.07.2023.
   

Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. Закон, 9/2020 и 52/2021) и чл. 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр. 32/2019) оглашава

 

ЈАВНИ УВИД

у Нацрт Планa детаљне регулације општинског пута, од општинског пута бр. 27-2 до прикључка на ДП IIB реда бр. 300 у КО Ором и Мале Пијаце,  бр. Е-2851 од јуна 2023. године

 

Јавни увид Нацрта Планa детаљне регулације општинског пута, од општинског пута бр. 27-2 до прикључка на ДП IIB реда бр. 300 у КО Ором и Мале Пијаце. одржаће се у трајању од 30 дана, од дана 31. јула до дана 29. августа 2023. године.

Нацрт Плана биће изложен на јавни увид у згради општине Кањижа, Трг Главни. бр. 1., Кањижа, у канцеларији бр. 7A. и  бр.23, сваког радног дана у времену од 8:00 до 12:00 сати. У дигиталном облику материјал се излаже на званичној интернет адреси Општине Кањижа (www.kanjiza.rs).

Примедбе и сугестије на Нацрт Планa детаљне регулације општинског пута, од општинског пута бр. 27-2 до прикључка на ДП IIB реда бр. 300 у КО Ором и Мале Пијаце, физичка и правна лица могу доставити у писаној форми, у писарници Општине Кањижа, Трг Главни бр. 1., канцеларија бр. 2., у току трајања јавног увида, најкасније до дана 29. августа 2023. године.

Јавна седница Комисије за планове општине Кањижа, на којој ће бити размотрене достављене примедбе током јавног увида, биће одржана дана 7.септембра 2023. године, са почетком у 13:00 часова у Малој сали зграде Општинске управе општине Кањижа, Трг Главни бр.1 Кањижа.

Јавној седници могу да присуствују и усмено образложе поднете примедбе, физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида.

 

Даниел Нађ Немеди маст.правник

руководилац одељења за грађевинске пословe

 

Нацрт Планa детаљне регулације општинског пута, од општинског пута бр. 27-2 до прикључка на ДП IIB реда бр. 300 у КО Ором и Мале Пијаце Оглас

Текст

Графички део