Јавна презентација урбанистичког пројекта

05.05.2022.
   

Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др., 9/2020 и 52/2021) и чланова 88-94. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“ бр. 32/2019) организује

Ј А В Н У  П Р Е З Е Н Т А Ц И Ј У
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА:
Урбанистичко-архитектонска разрада локације на катастарској парцели број 2389/1 к.о. Мале Пијаце – салаш са фармом за узгој оваца и коза
бр. Е-0122/03 од aприла 2022. године

Урбанистички пројекат - Урбанистичко-архитектонска разрада локације на катастарској парцели број 2389/1 к.о. Мале Пијаце – салаш са фармом за узгој оваца и коза, бр.Е-0122/03 од aприла 2022. године израдио је „Projektni biro IN“ са седиштем у Новом Кнежевцу, ул. Рајка Ловадинова бр. 11.
Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у трајању од 7 дана, од 9. маја до 16. маја 2022. године.
Урбанистички пројекат биће изложен на јавну презентацију у згради општине Кањижа, Трг Главни бр. 1., Кањижа, у канцеларији бр. 23, сваког радног дана у времену од 8:00 до 12:00 сати.
Урбанистички пројекат ће бити на располагању у дигиталном облику на интернет адреси општине Кањижа (www.kanjiza.rs).
Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у Урбанистички пројекат.
Примедбе и сугестије на Урбанистички пројекат, физичка и правна лица могу доставити у писаној форми, у писарници општине Кањижа, Трг Главни бр. 1, канцеларија бр. 2, у току трајања јавне презентације, најкасније до 16. маја 2022. године.

Руководилац Одељења за грађевинске послове: 
Даниел Нађ Немеди маст. правниОглас о јавној презентацији урбанистичког пројекта

Урбанистички пројекат - Урбанистичко-архитектонска разрада локације на катастарској парцели број 2389/1 к.о.Мале Пијаце – салаш са фармом за узгој оваца и коза