Јавни увид плана детаљне регулације

13.04.2022.
   

Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. Закон, 9/2020 и 52/2021) и чл. 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр. 32/2019) оглашава

 

ЈАВНИ УВИД 
у Нацрт Плана детаљне регулације за део радне зоне број 13 у к.о. Мартонош

 

Јавни увид Нацрта Плана детаљне регулације за део радне зоне број 13 у к.о.Мартонош, одржаће се у трајању од 30 дана, од дана 14. априла до дана 13.маја 2022. године.
Нацрт Плана биће изложен на јавни увид у згради општине Кањижа, Трг Главни. бр. 1., Кањижа, у канцеларији бр. 7A. и  бр.23, сваког радног дана у времену од 8:00 до 12:00 сати. У дигиталном облику материјал се излаже на званичној интернет адреси Општине Кањижа (www.kanjiza.rs).
Примедбе и сугестије на Нацрт План детаљне регулације за део радне зоне број 13 у к.о.Мартонош, физичка и правна лица могу доставити у писаној форми, у писарници Општине Кањижа, Трг Главни бр. 1., канцеларија бр. 2., у току трајања јавног увида, најкасније до дана 13. маја 2022. године.
Јавна седница Комисије за планове општине Кањижа, на којој ће бити размотрене достављене примедбе током јавног увида, биће одржана дана 19. маја 2022. године, са почетком у 13:00 часова у Малој сали зграде Општинске управе општине Кањижа, Трг Главни бр.1 Кањижа.
Јавној седници могу да присуствују и усмено образложе поднете примедбе, физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида.

 

Даниел Нађ Немеди маст.правник
руководилац одељења за грађевинске пословeОглас о јавном увиду у Нацрт Плана детаљне регулације за део радне зоне број 13 у к.о. Мартонош

Нацрт Плана детаљне регулације за део радне зоне број 13 у к.о. Мартонош

Прилози