Јавна презентација урбанистичког пројекта

27.09.2021.
   

Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др., 9/2020 и 52/2021) и чл. 88-94. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“ бр. 32/2019) оглашава

Ј А В Н У  П Р Е З Е Н Т А Ц И Ј У

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКА РАЗРАДА КАТАСТАРСКE ПАРЦЕЛE БРОЈ 2880/2 К.О. ТРЕШЊЕВАЦ, ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА СЕРВИСНЕ СТАНИЦЕ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА

БР. Е-56/21-УП ОД СЕПТЕМБРА 2021. ГОДИНЕ

Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонска разрада катастарске парцеле број 2880/2 к.о. Трешњевац за потребе изградње објекта сервисне станице за моторна возила бр. Е-56/21-УП од септембра 2021. године, израдило је привредно друштво „IS“ д.о.о. за пројектовање, инжењеринг и консалтинг, са седиштем у Ади,  ул. 9. маја бр. 8.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта, одржаће се у трајању од 7 дана, од 28. септембра до 5. октобра 2021. године.

Урбанистички пројекат биће изложен на јавну презентацију у згради општине Кањижа, Трг Главни бр. 1, Кањижа, у канцеларији бр. 7A, сваког радног дана у времену од 8.00 до 12.00 сати., односно у дигиталном облику на званичној интернет презентацији општине Кањижа (www.kanjiza.rs).

Заинтересована физичка и правна лица могу током јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат.

Физичка и правна лица могу доставити примедбе и сугестије на Урбанистички пројекат, у писаној форми, у писарници општине Кањижа, Трг Главни бр. 1, канцеларија бр. 2, у току трајања јавне презентације, најкасније до 5. октобра 2021. године.

Даниел Нађ Немеди маст.правник

руководилац одељења за грађевинске пословeОбавештење

Прилог