Службени лист општине Кањижа – 2021/15

29.07.2021.
  

САДРЖАЈ:

  • ОДЛУКА О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БР. 5548 К.О. КАЊИЖА, НА ПАРЦ. БР. 1020, БРОЈ ПОСЕБНОГ ДЕЛА 20 ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА 306
  • ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2021. ГОДИНУ              307


Службени лист општине Кањижа – 2021/15

Програм заштите, уређење и коришћење пољопривредног земљишта општине Кањижа за 2021. годину