Службени лист општине Кањижа – 2017/8

12.07.2017.
  
САДРЖАЈ    СТАТУТ ОПШТИНЕ KАЊИЖА (пречишћен текст)    242 ОСНИВАЧКИ  АК Т ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ (пречишћен текст)    264 ...

Службени лист општине Кањижа – 2017/7

05.07.2017.
  
САДРЖАЈ ОДЛУКУ о покретању поступка за прибављање непокретности уписане у ЛН бр. 1664, к.о. Ором,  парцела бр. 129/16, у јавну својину општине Кањижа непосредном...

Службени лист општине Кањижа – 2017/6

29.05.2017.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА о изменама и допунама оснивачког акта Друштва са ограниченом одговорношћу „Потиски водоводи“ д.о.о. Хоргош   97 ОДЛУКА о давању сагласности на употребу имена...

Службени лист општине Кањижа – 2017/5

05.05.2017.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА о избору пројеката невладиних организација који се финансирају из буџета општине Кањижа         89 ПРОГРАМ коришћења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја на...

Службени лист општине Кањижа – 2017/4

25.04.2017.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА о располагању становима општине Кањижа 61 ОДЛУКА о суоснивању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“...