Јавна презентација урбанистичког пројекта

29.07.2021.
   

Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др., 9/2020 и 52/2021) и чланова 88-94. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“ бр. 32/2019) организује

Ј А В Н У  П Р Е З Е Н Т А Ц И Ј У

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду катастарске парцеле број 1844 и 1845 к.о. Мартонош за изградњу економских објеката

бр. Е-29/21-УП од јула 2021. године

Број: 350-28/2021-03.

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду катастарске парцеле број 1844 и 1845 к.о. Мартонош за изградњу економских објеката бр. Е-29/21-УП од јула 2021. године израђен је од стране „IS“ д.о.о. за пројектовање, инжењеринг и консалтинг,  Ада,  улица 9. маја бр. 8.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у трајању од 7 дана, од 30. јула до 5. августа 2021. године.

Урбанистички пројекат биће изложен на јавну презентацију у згради општине Кањижа, Трг Главни бр. 1., Кањижа, у канцеларији бр. 7A., сваког радног дана у времену од 8:00 до 12:00 сати.

Урбанистички пројекат ће бити на располагању у дигиталном облику на интернет адреси општине Кањижа (www.kanjiza.rs).

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у Урбанистички пројекат.

Примедбе и сугестије на Урбанистички пројекат, физичка и правна лица могу доставити у писаној форми, у писарници општине Кањижа, Трг Главни бр. 1, канцеларија бр. 2, у току трајања јавне презентације, најкасније до 5. августа 2021. године.

Руководилац одељења за грађевинске пословe

Даниел Нађ Немеди маст.правникОбавештење

Прилог (.zip)